Створення: 05.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 30/03/2016

Відкрите акціонерне товариство “Завод “Заряд” скликає загальні збори акціонерів 30.03.2016 о 18.00 за адресою товариства: м.Херсон, пров. Лісний, 10, хол першого поверху, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затведження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2015р.
 6. Приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 7. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 8. Утворення та обрання органів товариства.
 9. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 24.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні, звернувшись до директора Загребельного К.В.

Реєстрація учасників зборів 30.03.16 з 17.20 до 17.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам паспорт та довіреність.

Основні показники фін.-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 17109/17084.
 • Основні засоби 16138/16455.
 • Запаси 366/366.
 • Сумарна дбт заборгованість 567/234.
 • Грошові кошти 38/29.
 • Власний капітал 15378/15498.
 • Статутний капітал 5000/5000.
 • Непокритий збиток -4257/-7401.
 • Поточні зобов’язання 1731/1587.
 • Збиток -120/-251.
 • Кількість акцій 20000000/20000000.
 • Чисельність працівників 2/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 21(4309) від 05.02.16.