Створення: 25.03.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2015

Відкрите акцiонерне товариство «Херсонський завод «Заряд» скликає загальні збори акціонерів 29.04.2015 о 18.00 за адресою товариства: м.Херсон, пров. Лісний, 10, хол першого поверху, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2014р.
 5. Приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 6. Прийняття нової редакції статуту.
 7. Утворення та обрання органів товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23.04.15.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства, звернувшись до директора Загребельного К.В.

Реєстрація учасників зборів 29.04.15 з 17.20 до 17.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін.-госп. діяльності (тис.грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 17084/17328.
 • Основні засоби 16455/16825.
 • Запаси 366/377.
 • Сумарна дбт заборгованість 234/111.
 • Грошові кошти 29/7.
 • Власний капітал 15498/15748.
 • Статутний капітал 5000/5000.
 • Непокритий збиток -7401/-7150.
 • Поточні зобов’язання 1587/1579.
 • Збиток -251/-642.
 • Кількість акцій 20000000/20000000.
 • Чисельність працівників 3/3.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 57(2061) від 25.03.15.