Створення: 20.03.2013

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/04/2013

ВАТ “Завод “Заряд” скликає збори акціонерів 26.04.2013р. о 18.00 за адресою: м.Херсон, пров.Лісний, 10, з таким порядком денним:

  1. Звіт виконавчого органу про результати діяльності за 2012р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  3. Затвердження річного звіту, балансу і розподілу прибутку (порядку покриття збитків) за 2012р.
  4. Про приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
  5. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
  6. Про зміну складу наглядової ради.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22.04.13.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 26.04.13 з 17.00 до 17.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 р. (тис. грн.)

Найменування показника

звітний період

поперед. період

Усього активів

17753,4

17895,8

Основні засоби

17018,3

16819,6

Запаси

575,9

850,6

Сумарна дебіторська заборгованість

111,7

194,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

5,8

6,5

Власний капітал

16390,4

16879

Статутний капітал

5000

5000

Поточні зобов’язання

1363,0

1016,8

Чистий прибуток (збиток)

-488,6

-419,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

20000000

20000000

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

8

17

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 54(1558) від 20.03.13.