Створення: 03.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 22/04/2014

Відкрите акціонерне товариство “Херсонський завод “Заряд” скликає збори акціонерів 22.04.2014р. о 18.00 за адресою: м.Херсон, пров.Лісний, 10, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 5. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
 6. Обрання наглядової ради та ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16.04.2014.

З матеріалами зборів можна ознайомитись у робочий час у приймальні товариства.

Реєстрація учасників зборів 22.04.2014 з 17.15 до 17.50 за зазначеною адресою. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (період звітн./поперед.):

 • Усього активів 17328/17753.
 • Основні засоби 16825/17018.
 • Запаси 378/576.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 111/112.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 7/6.
 • Власний капітал 15748/16390.
 • Статутний капітал 5000/5000.
 • Поточні зобов’язання 1579/1363.
 • Збиток -642/-489.
 • Кількість акцій 20000000/20000000.
 • Чисельність працівників 3/8.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 42(1795) від 03.03.14.