Створення: 19.11.2012

Повідомлення про проведення загальних зборів – 20/12/2012

Відкрите акціонерне товариство “Завод “Заряд” скликає загальні збори акціонерів 20 грудня 2012р. о 18.00 за адресою: м. Херсон, пров. Лісний, 10, перший поверх, з таким порядком денним:

  1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2011р.
  2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізійної комісії.
  3. Затвердження результатів діяльності, балансу товариства і розподілу коштів  за 2011р.
  4. Про приведення найменування товариства у відповідність ЗУ “Про АТ”.
  5. Прийняття нової редакції статуту в зв’язку з приведенням його у відповідність ЗУ “Про АТ”.
  6. Про зміну складу наглядової ради.
  7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14.12.12.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за зазначеною вище адресою, звернувшись для цього до директора товариства.

Реєстрація учасників 20.12.12 з 17.30 до 18.00 за зазначеною адресою. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довіреність.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 221(1474) від 19.11.12