Створення: 16.02.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 12/04/2017

Публічне акціонерне товариство «Херсонський завод «Заряд», місцезнаходження м.Херсон, пров.Лісний, 10, скликає загальні збори акціонерів 12.04.2017р. о 18.00 за своїм місцезнаходженням, хол першого поверху, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
 3. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 4. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 5. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 6. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 7. Про зміну типу товариства.
 8. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 9. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.
 10. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Тєкучов Вячеслав Геннадійович, члени комісії – Шапошник Олександр Петрович, Бабаєва Ніна Анатоліївна;

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 7:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Херсонський завод «Заряд».

Питання 8:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;

- доручити директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 9:

- утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «Херсонський завод «Заряд», обрати НР ПрАТ «Херсонський завод «Заряд» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити ревізійну комісію (РК) ПрАТ «Херсонський завод «Заряд», обрати РК ПрАТ «Херсонський завод «Заряд» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;

- утворити одноосібний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора терміном до переобрання або загальними зборами, або наглядовою радою згідно статуту товариства;

Питання 10:

-відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю кожного з них до 100000000,00 (сто мільйонів) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют;

- повноваження з визначення істотних умов, конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді Товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: zaryad.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 06.04.2017.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до директора Загребельного К.В.

Реєстрація учасників зборів 12.04.17 з 17.25 до 17.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 16416/17109.
 • Основні засоби 15485/16138.
 • Запаси 313/366.
 • Сумарна дбт заборгованість 546/567.
 • Грошові кошти 41/38.
 • Власний капітал 15482/15378.
 • Статут.капітал 5000/5000.
 • Непокритий збиток -1846/-4257.
 • Поточні зобов’язання 934/1731.
 • Чистий прибуток (збиток) 109/-120.
 • Кількість акцій 20000000/20000000.
 • Чисельн. працівників 2/2.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 32(2537) від 16.02.17.