Створення: 21.03.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Загребельний Костянтин Валерiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   21-03-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307601
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Суворовський
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок пров. Лiсний, 10
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 41-93-02, 41-93-02
        Електронна поштова адреса емітента k@anserglob.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.zaryad.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   30-03-2016
   100
   Порядок денний загальних зборiв: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Затведження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах. 3.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 4.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 5.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2015р. 6.Приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ". 7.Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ". 8.Утворення та обрання органiв товариства. 9.Попереднє схвалення значних правочинiв. Доповнень порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення по ним прийнятi. Рiшення про виплату дивiдендiв не приймалося. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Табунщик Наталя Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Загребельна Ольга Павлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 864 931 24.324655% 4 864 931 
   Член наглядової ради  Панченко Валерiй Павлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 22.958765% 4 591 753 
   Голова ревiзiйної комiсiї  Хомчик Сергiй Єгорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 22.958765% 4 591 753 
   Член ревiзiйної комiсiї  Монастирська Наталiя Олександрiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   18 640 190 93.20095 % 18 640 190 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загребельний Костянтин Валерiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Вища, Херсонський державний аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Круз", заступник генерального директора
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та ради, представництво товариства у його вiдносинах з третiми особами, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. У звiтному перiодi отримував винагороду за виконання обов'язкiв директора у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з товариством контракту. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 30.03.2016р. на термiн до переобрання. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду члена наглядової ради в ПрАТ "Круз" (мiсцезнаходження: м. Херсон, пров. Лiсний, 10). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Табунщик Наталя Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1977
   Освіта Вища.
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський завод "Заряд", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. У звiтному перiодi винагороду отримувала у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 8 рокiв. Перелiк попереднiх посад: бухгалтер. Посада на iншому пiдприємствi: головний бухгалтер ТОВ "Будсервiс ПРО". Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загребельна Ольга Павлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський державний педагогiчний iнститут iм. Горького
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Круз", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 30.03.2016р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ПрАТ "Круз" (мiсцезнаходження: м. Херсон, пров. Лiсний, 10). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Панченко Валерiй Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Аскона-Пiвдень", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 30.03.2016р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Аскона-Пiвдень"(мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Белiнського, 22-Б), а також посаду голови наглядової ради в ПрАТ "Круз" (мiсцезнаходження: м. Херсон, пров. Лiсний, 10). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хомчик Сергiй Єгорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1966
   Освіта Середня технiчна
   Стаж керівної роботи (років) 17
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ХемаБуд Україна", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревкомiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 30.03.2016р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: директор. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ СУПП "ХемаБуд Україна"(мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Горького, 68) та посаду ревiзора в ПрАТ "Круз" (мiсцезнаходження: м. Херсон, пров. Лiсний, 10). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Монастирська Наталiя Олександрiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1954
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав головний бухгалтер ПрАТ "КРУЗ"
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревкомiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 30.03.2016р. на термiн 1 рiк. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад: головний бухгалтер ПрАТ "КРУЗ". Посадова особа обiймає посаду головногой бухгалтера ПрАТ "КРУЗ".(мiсцезнаходження: м. Херсон, пров. Лiсний, 10). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 864 931 24 4 864 931 0 0 0
   Усього  18 640 190 93 18 640 190 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул.Нижнiй Вал 17/8, м.Київ, 04071.
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 591-04-39, 591-04-40.
   Факс (044) 482-52-14.
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   15-11-2011 94/21/1/11 Херсонське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000131015 Документарна 0.25 20000000 5000000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Завод "Заряд" був створений iз пiдроздiлу по товарам народного споживання при заводi напiвпровiдникових приладiв, як завод по товарах широкого вжитку, який мав всi пiдроздiли для розробки, пiдготовки виробництва i серiйного виробництва складної побутової технiки, але без права юридичної особи. В 1994 роцi заводу "3аряд" було надано право юридичної особи. В 1996 р. пiдприємство стало Вiдкритим акцiонерним товариством "Херсонський завод "Заряд".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Примiтки до фiнансової звiтностi ПАТ "Херсонський завод "Заряд" за 2016 рiк 1.ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ. Публiчне акцiонерне товариство "Херсонський завод "Заряд", скорочена назва: ВАТ "Херсонський завод "Заряд". зареєстроване вiдповiдно до рiшення виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради "24" грудня 1996 року. Код ЄДРПОУ: 14307601. Мiсцезнаходження: 73000, Херсонська область, м. Херсон, Суворовський район, пров.Лiсний, 10. Основнi види дiяльностi: -надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; -дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого ассортименту; -Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у; Банкiвськi реквiзити пiдприємства: розрахунковий рахунок № 2600601201189 МФО325265 у Вiддiлення вiл. Потьомкiнська,36 ПАТ"Кредобанк". Депозитарiй , який обслуговує випуск акцiй Товариства -ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", код ЄДРПОУ 30370711; Зберiгач, у якого емiтент вiдкрив рахунки в цiнних паперах власникам акцiй - ТОВ "Нафта - Iнвест", код за ЄДОПОУ 22760119.м. Херсон, вул. Петренка,18 Свiдоцтво про реєстрацiю випуску цiнних паперiв, форма випуску бездокументарна , було видане Херсонським територiальним управлiнням ДК ЦПФР 14 квiтня 2009 за № 85/21/1/98. Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. 2.ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi для цiлей, передбачених законодавством України, складається у форматi, затвердженому нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, зокрема, П(с)БО 25.. 3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Прийнята облiкова полiтика пiдприємства в звiтному перiодi у суттєвих аспектах базується на чинному законодавствi України, основних принципах стандартiв бухгалтерського облiку та рiшення керiвництва. Ведення бухгалтерського облiку здiйснюється пiдприємством за М(С)БО . Iнвентаризацiя майна та зобов'язань проводиться щорiчно, перед датою рiчного балансу (крiм iнших випадкiв проведення iнвентаризацiї згiдно дiючого законодавства та обставин. Прийнятою облiковою полiтикою 11.01.2016р. встановленi такi методи облiку та принципи оцiнки активiв та зобов'язань: Основнi засоби: Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку основних засобiв, який вiдображений в П(с)БО 7. Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу (термiн служби бiльше 365 днiв), оцiнюється за його справедливою вартiстю Справедливою вартiстю об'єктiв основних засобiв вважається iсторична вартiсть. При придбаннi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, що включає витрати пов'язанi з придбанням вказаних активiв. Мiнiмальна вартiсна межа для вiднесення об'єктiв до складу основних засобiв 6000,00 грн. Значення лiквiдацiйної вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв дорiвнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизацiї основних засобiв - прямолiнiйний, за нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв. При продажу об'єктiв основних засобiв, такi об'єкти переводяться у запаси за їх балансовою вартiстю. Кошти вiд продажу таких активiв визначаються як дохiд вiдповiдно П(с)БО 15 "Дохiд". Нематерiальнi активи: Пiдприємство для складання фiнансової звiтностi використовує пiдхiд для облiку нематерiальних активiв, який вiдображений в П(с)БО 8. Нематерiальний актив слiд визнавати, якщо i тiльки якщо: є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу будуть надходити та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити. Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю. Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається управлiнським персоналом. Метод нарахування амортизацiї нематерiальних активiв - прямолiнiйний. За нормами виходячи iз встановленого термiну корисного використання для кожного з об'єктiв, амортизацiю слiд починати нараховувати, коли цей актив стає придатним до використання, а припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Знецiнення активiв: Кориснiсть активiв зменшується, коли балансова вартiсть активiв перевищує суму їх очiкуваних вiдшкодувань. Оцiнюючи наявнiсть ознак того, що кориснiсть активу може зменшитись, пiдприємство бере до уваги такi показники (зовнiшнiх та внутрiшнiх) джерел iнформацiї: а) протягом перiоду ринкова вартiсть активу зменшилась значно бiльше, нiж могла б зменшитись, за очiкуванням, унаслiдок плину часу або звичайного використання; б) протягом перiоду вiдбулись змiни зi значним негативним впливом або вони вiдбудуться найближчим часом у технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi; г) є свiдчення старiння або фiзичного пошкодження активу. Резерв знецiнення запасiв не створювати. Збиток вiд зменшення корисностi слiд визнавати в прибутках чи збитках. Оренда : Пiдприємство для розкриття iнформацiї про орендарiв i орендодавцiв та визначення вiдповiдних облiкових полiтик що їх слiд застосовувати до угод про оренду використовує П(с) БО 14. Оренда класифiкується як фiнансова, якщо вона передає всi ризики та винагороди щодо володiння, а саме коли оренда передає орендаревi право власностi на актив наприкiнцi строку оренди, строк оренди становить бiльшу частину строку економiчної експлуатацiї активу, навiть якщо право власностi не передається. Операцiйна оренда це будь-яка оренда, крiм фiнансової. Класифiкацiю оренди здiйснювати на початок оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду слiд визнавати в складi доходу на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, вiдповiдає стандартнiй полiтицi щодо подiбних активiв, а амортизацiю слiд нараховувати вiдповiдно до П(с)БО 7. Витрати на позики: Витрати на позики, безпосередньо пов'язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання , або до продажу капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi. В якому вони були понесенi. Витрати на позики складаються з вiдсоткiв та iнших витрат. Понесених у зв'язку з залученням позикових коштiв. Запаси: Облiк i вiдображення в фiнансовiй звiтностi запасiв вiдповiдає П(с)БО 9. Запаси облiковуються по групах: "виробничi запаси; "товари. Собiвартiсть придбаних у третiх осiб запасiв складається iз вартостi придбаних запасiв та iнших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собiвартiсть реалiзованих товарiв визначається за методом цiни продажу. Вартiсть iнших запасiв при вибуттi визначається за методом iдентифiкованої собiвартостi. Фiнансовi активи: Пiдприємство до складу фiнансових активiв включає грошовi кошти та їх еквiваленти, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть. Класифiкацiя здiйснюється при первiсному визнаннi. Дебiторська заборгованiсть та кредити виникають у момент продажу пiдприємством продукцiї ( товарiв, послуг) або надання грошових коштiв безпосередньому дебiтору( крiм таких, що надаються з намiром продажу). Фiнансовi активи включаються до складу оборотних активiв, крiм тих, строк погашення яких перевищує 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть визнається по справедливiй вартостi. Резерв сумнiвної дебiторської заборгованостi створюється у разi наявностi ознак того, що пiдприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованостi вiдповiдно до первiсних, переглянутих умов. Якщо дебiторська заборгованiсть є безнадiйною вона списується на витрати. Повернення ранiше списаних сум активiв кредитується за рахунок вiдповiдних витрат. Визнання доходiв та витрат: Доходи Пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли є ймовiрнiсть того, що у випадку операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) визнається тодi, коли фактично вiдбувся перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання у вiдповiдностi П(с)БО 15. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї у вiдповiдностi до полiтики Пiдприємства не передбачено. Пов'язанi особи: У вiдповiдностi з визначенням пов'язаних осiб, якi приводяться у П(с)БО 23, пов'язаними особами на пiдприємствi є: а) фiзична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з пiдприємством, якщо така особа контролює пiдприємство, має в статутному капiталi не менше 10% акцiй пiдприємства, та має суттєвий вплив на пiдприємство; б) є членом провiдного управлiнського персоналу пiдприємства, або материнського пiдприємства. в) близькi родичi фiзичної особи - члени родини, якi, за очiкуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати пiд впливом при здiйсненнi операцiй з пiдприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайнi цiни, як для всiх споживачiв. 4. РОЗКРИТТЯ IНШОЇ IНФОРМАЦIЇ При веденнi облiку застосовується План рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999р. №291 зi змiнами та доповненнями згiдно наказу 627 вiд 27.06.2013 р. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, яка використана для пiдготовки фiнансових звiтiв за П(С)БО, визначається нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi. Облiкову полiтику Товариства побудовано вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi, чинних П(С)БО. Господарськi операцiї вiдображають у облiкових регiстрах в тому звiтному перiодi, в якому вони були здiйсненi. В якостi справедливої вартостi об'єктiв основних засобiв прийнято вважати iсторичну вартiсть основних засобiв. Основним засобом вважається актив, якщо очiкуваний термiн його використання (експлуатацiї), визначений виробничою комiсiєю, перевищує 1 рiк. Вартiсть основних засобiв на дату балансу ( 31.12.2016р.) складає: - первiсна вартiсть - 35777,2 тис. грн.; - нарахований знос - 20292,2 тис. грн.; - залишкова (балансова) вартiсть - 15485,0 тис. грн. Оцiнка запасiв здiйснюється за фактичною собiвартiстю. На пiдприємствi для оцiнки запасiв при списаннi обрано метод iдентифiкованої собiвартостi. На дату балансу запаси за даними балансу складають 313,0 тис. грн. . Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 356,9 облiковується вiдповiдно до П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть" включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю та складає на дату балансу 148,5 тис. грн. Грошi та їх еквiваленти - 40,5 тис. грн; В тому числi::рахунки в банку - 40,5 тис. грн; Резерв сумнiвних боргiв по пiдприємству не визначається з причини вiдсутностi сумнiвної заборгованостi. До складу дебiторської заборгованостi за даними Балансу пiдприємства вiдноситься також: -заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 72,0 тис. грн.; -iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 148,5 тис. грн. За термiнами погашення зобов'язання подiляються на довгостроковi зобов'язання i забезпечення та поточнi зобов'язання i забезпечення. Довгостроковi зобов'язання 0,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить 0,0 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за: - розрахунками з бюджетом - 9,8 тис. грн.; - розрахунками з оплати працi - 0,0 тис. грн.; Доходи майбутнiх перiодiв - немає.; Iншi поточнi зобов'язання - 923,7 тис. грн.; Разом поточнi зобов'язання пiдприємства на 31.12.2016р. складають 933,5 тис. грн. Поточнi зобов'язання вiдображенi в балансi за сумою погашення. Простроченої заборгованостi немає. До складу власного капiталу за балансом товариства вiдносяться: -додатковий капiтал - 12 328,6тис. грн.; -непокритий збиток- (1846,2) тис. грн.;; Разом власний капiтал на дату балансу (на 31.12.2016р.) складає 15482,4 тис. грн. Розмiр статутного фонду на дату балансу (31.12.2016р.): -сплачений: 5000,0 тис. грн., що вiдповiдає статутним документам товариства. 5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. (а) Строки корисного використання основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. (в) Вiдстроченi податковi активи Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. 6.ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ ТОВАРИСТВА Доходи вiдображаються в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог П(с)БО. Доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) на пiдприємствi визнається при наявностi всiх умов, а саме покупцевi переданi ризики й вигоди, пов'язанi з правом власностi на продукцiю (товар, iнший актив); пiдприємство не здiйснює надалi управлiння та контроль за реалiзованою продукцiєю (товарами, iншими активами); сума доходу (виручка) може бути достовiрно визначена; є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод пiдприємства, а витрати, пов'язанi з цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Доход вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, що отриманi або пiдлягають отриманню. Визнанi доходи класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: а) чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послу) у сумi 1711,6тис. грн..; б) iншi операцiйнi доходи в сумi 302,3 тис. грн. ; Бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi пiдприємства ведеться згiдно до норм П(С)БО 15 "Доход". Податковий облiк доходiв i витрат ведеться згiдно з Податковим Кодексом України. Витрати вiдображенi в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО. Визнанi витрати класифiкуються в бухгалтерському облiку за такими групами: а) iншi операцiйнi витрати у сумi 452,1 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(послуг) становить за 2016 рiк 1410,3 тис. грн. За звiтний перiод приботок вiд господарської дiяльностi пiдприємства складає 108,5 тис. грн. 7. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. 8. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звiтному перiодi було надання в оренду нежитлових та складських примiщень суб'єктам господарювання, а також торгiвля товарами через фiрмовий магазин "Заряд".
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх рокiв пiдприємство не мало можливостi проводити суттєвi придбання основних засобiв. В основному здiйснюється поточний ремонт основних засобiв, якi знаходяться на пiдприємствi, та здiйснювалось списання основних засобiв.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства наступнi: - нестача обiгових коштiв; - висока конкуренцiя; - податковий тиск; - низька платоспроможнiсть клiєнтiв.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi товариство не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї не застосовувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства здiйснюється за власний рахунок. Iнколи залучаються позиковi кошти.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду невиконанних договорiв (контрактiв) немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На даний момент товариство уклало договори на оренду нежитлових та складських примiщень, що в подальшому сприятиме розвитку виробництва та збiльшенню доходiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки протягом звiтного року не замовлялись i не провадились.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi товариство та його посадовi особи стороною у судових справах не виступало.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  16136.7  15485.1   0  0  16136.7   15485.1
     — будівлі та споруди  16107.3  15464.3  0  0  16107.3   15464.3
     — машини та обладнання  29.4  20.8  0  0  29.4  20.8
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  16136.7  15485.1  0  0  16136.7  15485.1
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 35775,5 тис. грн., знос становить 20290,5 тис. грн. Таким чином, залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду склала 15485,0 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 15464,3 тис. грн., машини та обладнання - 20,8 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 56,72 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   15483 15377
   5000 5000
   5000 5000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(15483.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(5000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 9.8  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 923.7  X X
   Усього зобов'язань X 933.5  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 0 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 0 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 923.7 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   30-03-2016 31-03-2016 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 0 0
   3 2014 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не проводились.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювалися.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 3
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 
 • Річна фінансова звітність