Створення: 19.04.2014

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Загребельний Костянтин Валерiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   Д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307601
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Суворовський
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок пров. Лiсний, 10
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 41-93-02, 41-93-02
        Електронна поштова адреса емітента k@anserglob.com.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) www.zaryad.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї вiдсутнi, в зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду така iнформацiя не виникала. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   26-04-2013
   23
   Порядок денний загальних зборiв: 1. Звiт виконавчого органу про результати дiяльностi за 2012р. 2. Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 3. Затвердження рiчного звiту, балансу i розподiлу прибутку (порядку покриття збиткiв) за 2012р. 4. Про приведення найменування товариства у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ". 5. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку з приведенням його у вiдповiднiсть ЗУ "Про АТ". 6. Про змiну складу наглядової ради. Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" загальнi збори акцiонерiв були визнанi такими, що не набрали кворум. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Крiтченко Тетяна Василiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова наглядової ради  Загребельна Ольга Павлiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 864 931 24.324655% 4 864 931 
   Член наглядової ради  Панченко Валерiй Павлович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 22.958765% 4 591 753 
   Ревiзор  Хомчик Сергiй Єгорович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 22.958765% 4 591 753 
   Усього   18 640 190 93.20095 % 18 640 190 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загребельний Костянтин Валерійович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1980
   Освіта Вища, Херсонський державний аграрний університет
   Стаж керівної роботи (років) 8
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Круз", заступник генерального директора
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою інструкцією, основними серед яких є: здійснення адміністративно-розпорядчого та господарського керівництва поточною діяльністю товариства, організація виконання рішень загальних зборів та ради, представництво товариства у його відносинах з третіми особами, планування та організація господарської, кадрової, фінансово-економічної роботи, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечення її ефективності в інтересах акціонерів; виконання представницьких функцій та здійснення дій від імені товариства перед третіми особами без довіреності; здійснення загального та оперативного керівництва виробничою діяльністю товариства та інше. У звітному періоді отримував винагороду за виконання обов'язкiв директора у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з товариством контракту. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 20.05.2008 р. на термін до переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 8 років. Перелік попередніх посад: директор. Посадова особа обіймає посаду члена наглядової ради в ПрАТ "Круз" (місцезнаходження: м. Херсон, пров. Лісний, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Крiтченко Тетяна Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1981
   Освіта Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, факультет технологiї волокнистих матерiалiв
   Стаж керівної роботи (років) 7
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський завод "Заряд", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою інструкцією. Основним обов'язком на посаді головного бухгалтера є організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства. Головний бухгалтер Крiтченко Тетяна Василiвна на час оприлюднення регулярної інформації товариства за звітний період знаходиться в декретній відпустці. Виконуючим обов'язки головного бухгалтера наказом директора № 12-к від 02.04.2012 р. призначена Борисова Ірина Іванівна. У звітному періоді винагороду отримувала у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 7 років. Перелік попередніх посад: бухгалтер. Посад на інших підприємствах не обіймає. Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загребельна Ольга Павлівна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський державний педагогічний інститут ім. Горького
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПрАТ "Круз", директор
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 20.05.2008 р. на термін до переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 16 років. Перелік попередніх посад: директор. Посадова особа обіймає посаду директора в ПрАТ "Круз" (місцезнаходження: м. Херсон, пров. Лісний, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Панченко Валерiй Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський інженерно-будівельний інститут
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Аскона-Південь", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та підготовка, у складі наглядової ради, разом з директором змін та доповнень до статуту Товариства, внутрішніх нормативних документів, призначення до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов'язки директора в разі його дострокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов'язки з інших причин, за поданням директора затвердження організаційної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозділів Товариства та ін. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 20.05.2008 р. на термін до переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 13 років. Перелік попередніх посад: директор. Посадова особа обіймає посаду директора в ТОВ "Аскона-Південь"(місцезнаходження - м. Херсон, вул. Белінського, 22-Б), а також посаду голови наглядової ради в ПрАТ "Круз" (місцезнаходження: м. Херсон, пров. Лісний, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревізор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хомчик Сергiй Єгорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1966
   Освіта Середня технічна
   Стаж керівної роботи (років) 14
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ХемаБуд Україна", директор
   Опис Повноваження та обов'язки ревізора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевірки господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу ревізор перевіряє достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності товариства; відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку та інше. Винагорода посадовій особі протягом звітного періоду емітентом не виплачувалася. Посадова особа обрана на посаду рішенням загальних зборів акціонерів товариства від 20.05.2008 р. на термін до переобрання. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 14 років. Перелік попередніх посад: директор. Посадова особа обіймає посаду директора в ТОВ СУПП "ХемаБуд Україна"(місцезнаходження - м. Херсон, вул. Горького, 68) та посаду ревізора в ПрАТ "Круз" (місцезнаходження: м. Херсон, пров. Лісний, 10). Згоди на оприлюднення реквізитів паспорту від особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   д/н д/н ,д/н, д/н, д/н, д/н Д/н 0 0 0 0 0 0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Фiзична особа д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 4 864 931 24 4 864 931 0 0 0
   Усього  18 640 190 93 18 640 190 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
   Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
   Місцезнаходження м. Київ, д/н, 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2002
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 01-10-2013
   Міжміський код та телефон (044) 279-10-78
   Факс 279-10-78
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю
   Опис д/н 
    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   15-11-2011 94/21/1/11 Херсонське територіальне управління ДКЦПФР UA4000131015 Документарна 0.25 20000000 5000000 100
   Опис На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Завод "Заряд" був створений із пiдроздiлу по товарам народного споживання при заводi напiвпровiдникових приладiв, як завод по товарах широкого вжитку, який мав всi пiдроздiли для розробки, пiдготовки виробництва i серiйного виробництва складної побутової технiки, але без права юридичної особи. В 1994 роцi заводу "3аряд" було надано право юридичної особи. В 1996 р. пiдприємство стало Відкритим акціонерним товариством "Херсонський завод "Заряд".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Філій, представництв та дочірніх підприємств товариство не має. Органiзацiйна структура ВАТ "Херсонський з-д "Заряд": - бухгалтерський вiддiл - фiрмовий магазин "Заряд".
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Прийнята облікова політика в звітному періоді являється незмінною. Облікова політика підприємства у суттєвих аспектах базується на чинному законодавстві України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішення керівництва. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється підприємством за П(С)БО . Інвентаризація майна та зобов'язань проводиться щорічно, перед датою річного балансу (крім інших випадків проведення інвентаризації згідно діючого законодавства та обставин. Прийнятою обліковою політикою 01.01.2013р. встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань: Основні засоби: Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку основних засобів, який відображений в П(с)БО 7. Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу (термін служби більше 365 днів), оцінюється за його справедливою вартістю Справедливою вартістю об'єктів основних засобів вважається історична вартість. При придбанні основні засоби обліковуються за первісною вартістю, що включає витрати пов'язані з придбанням вказаних активів. Мінімальна вартісна межа для віднесення об'єктів до складу основних засобів 2500,00 грн. Значення ліквідаційної вартості основних засобів та нематеріальних активів дорівнює 0,00 грн. Метод нарахування амортизації основних засобів - прямолінійний, за нормами виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів. При продажу об'єктів основних засобів, такі об'єкти переводяться у запаси за їх балансовою вартістю. Кошти від продажу таких активів визначаються як дохід відповідно П(с)БО 15 "Дохід". Нематеріальні активи: Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку нематеріальних активів, який відображений в П(с)БО 8. Нематеріальний актив слід визнавати, якщо і тільки якщо: є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу будуть надходити та собівартість активу можна достовірно оцінити. Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів визначається управлінським персоналом. Метод нарахування амортизації нематеріальних активів - прямолінійний. За нормами виходячи із встановленого терміну корисного використання для кожного з об'єктів, амортизацію слід починати нараховувати, коли цей актив стає придатним до використання, а припиняти на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу. Знецінення активів: Корисність активів зменшується, коли балансова вартість активів перевищує суму їх очікуваних відшкодувань. Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитись, підприємство бере до уваги такі показники (зовнішніх та внутрішніх) джерел інформації: а) протягом періоду ринкова вартість активу зменшилась значно більше, ніж могла б зменшитись, за очікуванням, унаслідок плину часу або звичайного використання; б) протягом періоду відбулись зміни зі значним негативним впливом або вони відбудуться найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні; г) є свідчення старіння або фізичного пошкодження активу. Резерв знецінення запасів не створювати. Збиток від зменшення корисності слід визнавати в прибутках чи збитках. Оренда : Підприємство для розкриття інформації про орендарів і орендодавців та визначення відповідних облікових політик що їх слід застосовувати до угод про оренду використовує П(с) БО 14. Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає всі ризики та винагороди щодо володіння, а саме коли оренда передає орендареві право власності на актив наприкінці строку оренди, строк оренди становить більшу частину строку економічної експлуатації активу, навіть якщо право власності не передається. Операційна оренда це будь-яка оренда, крім фінансової. Класифікацію оренди здійснювати на початок оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду слід визнавати в складі доходу на прямолінійній основі протягом строку оренди. Нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, відповідає стандартній політиці щодо подібних активів, а амортизацію слід нараховувати відповідно до П(с)БО 7. Витрати на позики: Витрати на позики, безпосередньо пов'язані з придбанням, будівництвом або виробництвом активу, який в силу необхідності вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до планового використання , або до продажу капіталізуються як частина первісної вартості такого активу. Усі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному періоді. В якому вони були понесені. Витрати на позики складаються з відсотків та інших витрат. Понесених у зв'язку з залученням позикових коштів. Запаси: Облік і відображення в фінансовій звітності запасів відповідає П(с)БО 9. Запаси обліковуються по групах: " виробничі запаси; " товари. Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складається із вартості придбаних запасів та інших витрат, пов'язаних з їх придбанням. Собівартість реалізованих товарів визначається за методом ціни продажу. Вартість інших запасів при вибутті визначається за методом ідентифікованої собівартості. Фінансові активи: Підприємство до складу фінансових активів включає грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу дебіторську заборгованість. Класифікація здійснюється при первісному визнанні. Дебіторська заборгованість та кредити виникають у момент продажу підприємством продукції ( товарів, послуг) або надання грошових коштів безпосередньому дебітору( крім таких, що надаються з наміром продажу). Фінансові активи включаються до складу оборотних активів, крім тих, строк погашення яких перевищує 12 місяців після дати балансу. Торгова та інша дебіторська заборгованість визнається по справедливій вартості. Резерв сумнівної дебіторської заборгованості створюється у разі наявності ознак того, що підприємство не матиме змоги отримати всю суму заборгованості відповідно до первісних, переглянутих умов. Якщо дебіторська заборгованість є безнадійною вона списується за рахунок відповідного резерву. Повернення раніше списаних сум активів кредитується за рахунок відповідних витрат. Визнання доходів та витрат: Доходи Підприємства визнаються на основі принципу нарахування, коли є ймовірність того, що у випадку операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) визнається тоді, коли фактично відбувся перехід від продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами і дохід відповідає всім критеріям визнання у відповідності П(с)БО 15. Особливих умов визнання доходу від реалізації у відповідності до політики Підприємства не передбачено. Пов'язані особи: У відповідності з визначенням пов'язаних осіб, які приводяться у П(с)БО 23, пов'язаними особами на підприємстві є: а) фізична особа або близький родич такої особи, або суб'єкт господарювання зв'язаний з підприємством, якщо така особа контролює підприємство, має в статутному капіталі не менше 10% акцій підприємства, та має суттєвий вплив на підприємство; б) є членом провідного управлінського персоналу підприємства, або материнського підприємства. в) близькі родичі фізичної особи - члени родини, які, за очікуванням, можуть впливати на таку особу, або перебувати під впливом при здійсненні операцій з підприємством. В розрахунках з пов'язаними особами застосовуються звичайні ціни, як для всіх споживачів.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основним видом послуг, що надавало товариство у звітному періоді було надання в оренду нежитлових та складських приміщень суб'єктам господарювання, а також торгівля товарами через фiрмовий магазин "Заряд".
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх рокiв пiдприємство не мало можливостi проводити суттєвi придбання основних засобiв. В основному здійснюється поточний ремонт основних засобів (536 тис. грн.), які знаходяться на підприємстві. Відчуження обладнання, станків становить 424 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть товариства наступнi: - нестача обiгових коштiв; - висока конкуренцiя; - податковий тиск; - низька платоспроможність клієнтів.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звітному періоді товариство не порушувало законодавство, штрафнi санкцiї не застосовувалися.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi товариства здiйснюється за власний рахунок. Iнколи залучаються позикові кошти.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кінець звітного періоду невиконанних договорiв (контрактів) немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) На даний момент товариство уклало договори на оренду нежитлових та складських приміщень, що в подальшому сприятиме розвитку виробництва та збільшенню доходiв.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки протягом звiтного року не замовлялись i не провадились.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звітному періоді товариство та його посадові особи стороною у судових справах не виступало.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  17018.3  16825.5   0  0  17018.3   16825.5
     — будівлі та споруди  17004  16778.7  0  0  17004   16778.7
     — машини та обладнання  14  46.8  0  0  14  46.8
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0.3  0  0  0  0.3  0
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  17018.3  16825.5  0  0  17018.3  16825.5
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв товариства станом на кiнець звiтного перiоду складає 40019,9 тис. грн., знос становить 23194,4 тис. грн. Таким чином, залишкова вартiсть основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду склала 16825,5 тис. грн., з них будiвлi та споруди - 16 778,7 тис. грн., машини та обладнання - 46,8 тис. грн. Нарахування амортизацiї основних засобiв проводиться у вiдповiдностi з податковим законодавством України. Ступiнь зносу становить 57,96 вiдсоткiв. Орендованих основних засобiв товариство не має. Всi основнi засоби виробничого призначення. Обмежень на використання майна емiтента немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   15748.4 16390.4
   5000 5000
   5000 5000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(15748.400 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(5000.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   д/н  Д/н  Д/н 
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   д/н  Д/н  X Д/н 
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 600  X X
   Інші зобов'язання X 979.4  X X
   Усього зобов'язань X 1579.4  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства включенi: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 410,2 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування в сумi 0,6 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi в сумi 1,6 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання в сумi 567,0 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2013 0 0
   2 2012 0 0
   3 2011 0 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачергові збори не проводились.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювалися.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію?  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій Х   
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата Д/н
   Підприємство За ЄДРПОУ 14307601
   Територія 73000, Херсонська область, Суворовський, м. Херсон, пров. Лiсний, 10 За КОАТУУ 6510100000
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ
   Вид економічної діяльності За КВЕД 68.20
   Одиниця виміру тис. грн. Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, Суворовський, м. Херсон, пров. Лiсний, 10
   Середня кількість працівників 4
   Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
   за міжнародними стандартами фінансової звітності v
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0 0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 17018.3 16825.5
   — Первісна вартість 031 39907.5 40019.9
   — Знос 032 22889.2 23194.4
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   — первісна вартість 036 0 0
   — накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 17018.3 16825.5
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 531 332.8
   — поточні біологічні активи 110 0 0
   — готова продукція 130 44.9 44.9
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 57.2 33.4
   — первісна вартість 161 57.2 33.4
   — резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 5.1 10.9
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 49.4 67.1
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 5.8 7.3
   — в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 41.7 5.9
   Усього за розділом ІІ 260 735.1 502.3
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
   Баланс 280 17753.4 17327.8

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 5000 5000
   Додатково вкладений капітал 320 17898.7 17898.7
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -6508.3 -7150.3
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Усього за розділом І 380 16390.4 15748.4
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 600
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 449.9 410.2
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 3.6 0
   — зі страхування 570 1.5 0.6
   — з оплати праці 580 3.4 1.6
   Інші поточні зобов'язання 610 904.6 567
   Усього за розділом IV 620 1363 979.4
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 17753.4 17327.8
   Керівник Загребельний Костянтин Валерiйович
   Головний бухгалтер Борисова Iрина Iванiвна
   Примітки:
   Валюта балансу станом на 31.12.2013 року, в порiвняннi з даними станом на 31.12.2012 року, зменшилася на 425,6 тис. грн. Аналiзуючи показники першого роздiлу активу балансу "Необоротнi активи", встановлено, що сума залишкової вартостi основних засобiв станом на кiнець звiтного перiоду становить 16825,5 тис. грн., що на 192,8 тис. грн. менше нiж на початок звiтного року. По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення суми оборотних активiв на 232,8 тис. грн. (з 735,1 тис. грн. до 502,3 тис. грн.). По першому роздiлу пасиву балансу спостерiгається зменшення суми власного капiталу товариства на 642,0 тис. грн., що обумовлено отриманням збитку вiд фiнансово-господарської дiяльностi у звiтному перiодi. Поточнi зобов'язання товариства становили на кiнець звiтного перiоду 600,0 тис. грн. (фiнансова допомога на зворотнiй основi). Поточнi зобов'язання товариства, вiдображенi в четвертому роздiлi пасиву балансу, зменшилися на 383,6 тис. грн.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 1074.6 180.4
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 179.1 30.1
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 895.5 150.3
   Інші операційні доходи 040 172.4 469.4
   Інші звичайні доходи 050 81.2 51.8
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 1149.1 671.5
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 34.5 86.5
   Інші операційні витрати 090 1738.8 1034.6
   Вписуваний рядок - у тому числі: 091 0 0
   Вписуваний рядок: 092 0 0
   Інші витрати 100 17.8 39
   Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 1791.1 1160.1
   Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 130 -642 -488.6
   Податок на прибуток 140 0 0
   Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) 150 -642 -488.6
   Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
   Вписуваний рядок — Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
   Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi за звiтноий перiод принесли товариству збиток у сумi 642,0 тис. грн. (за аналогiчний перiод попереднього року збиток склав 488,6 тис. грн.). При цьому слiд зазначити, що дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року на 894,2 тис. грн., з 180,4 тис. грн. до 1074,6 тис. грн. Непрямi податки та iншi вирахування з доходу становили 179,1 тис. грн. Таким чином чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала за звiтний перiод 895,5 тис. грн. Iншi операцiйнi доходи товариства склали за звiтний перiод 172,4 тис. грн., iншi доходи 81,2 тис. грн. Разом чистi доходи становили 1149,1 тис. грн. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склала 34,5 тис. грн., iншi операцiйнi витрати 1738,8 тис. грн., iншi витрати становили 17,8 тис. грн. Разом витрати товариства склали 1791,1 тис. грн.
  • Примітки

   Примітки