Створення: 24.01.2012

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Загребельний Костянтин Валерiйович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод "Заряд"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 14307601
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Суворовський
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м. Херсон
        Вулиця, будинок пров. Лiсний, 10
        Міжміський код, телефон та факс 0552337041, 0552337040
        Електронна поштова адреса емітента
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про гарантiї особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiютiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Копiя протоколу загальних зборiв емiтента вiдсутня в зв'язку з тим, що загальнi збори акцiонерiв за звiтний перiод ще не проводилися та зап на 08.04.2011р. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ "Завод "Заряд"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 210244
   Дата видачі 24.12.1996
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 5000000.00
   Сплачений статутний капітал 5000000.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком Херсонське головне вiддiлення "Промiнвестбанк"
   МФО банку 352286 Рахунок 26009302750026
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком Херсонське головне вiддiлення "Промiнвестбанк"
   МФО банку 352286 Рахунок 26000301750026

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   31.61.0 ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ДВИГУНIВ ТА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБIВ
   70.20 ЗДАВАННЯ ПIД НАЙМ НЕРУХОМОГО МАЙНА
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Торгiвля ТПП № 523425 01.02.2011 Державна податкова iнспекцiя м. Херсона 16..2.31.0

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод склала 19 осiб, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом за звiтний перiод становила 2 особи, працiвники якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 4 особи. Розмiр фонду оплати працi протягом 2010 року зменшився i склав 235,0 тис. грн. Кошти на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам товариства у звiтному перiодi не видiлялися .

   Інформація про дивіденди
   за звітний період за період попередній звітному
   за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   0.000 0.000 0.000 0.000
   Примітки:
   Рiшення про розподiл коштiв за 2010 рiк та виплату дивiдендiв буде розглядатись на чергових загальних зборах, запланованих на 08 квiтня 2011 року.
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   30.01.2009
   76
   Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
   1. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства.
   2. Прийняття рiшення про закрите розмiщення акцiй та затвердження протоколу рiшення про закрите розмiщення акцiй.
   3. Визначення уповноважених органiв та осiб товариства щодо виконання процедури збiльшення статутного капiталу та розмiщення акцiй.
   Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: емiтент.
   По питанню № 1 порядку денного прийнято рiшення збiльшити статутний капiтал ВАТ "Завод "Заряд" на суму 3 311 081,00 грн. за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв шляхом збiльшення на 13 244 324 шт. кiлькостi простих iменних акцiй в документарнiй формi iснуючої номiнальної вартостi 0,25 грн.
   По питанню № 2 порядку денного прийнято рiшення умови розподiлу та закритого розмiщення акцiй додаткового випуску прийняти, протокол рiшення про закрите розмiщення акцiй ВАТ "Завод "Заряд" затвердити.
   По питанню № 3 порядку денного визначенi уповноваженi органи та особи товариства щодо викроцедури збiльшення статутного капiталу та розмiщення акцiй: загальнi збори акцiонерiв; наглядова рада товариства; директор товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, Суворовський, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член наглядової ради  Дуда Михайло Iванович  МО № 559517, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 02.07.1998 д/н 0 0.00000000000%
   Член наглядової ради  Панченко Валерiй Павлович  МО № 444512, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.12.1997 19.01.2009 4 591 753 22.95876500000% 4 591 753 
   Голова наглядової ради  Загребельна Ольга Павлiвна  МО № 467479, виданий Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 29.01.1998 13.08.2008 4 595 593 22.97796500000% 4 595 593 
   Головний бухгалтер  Крiтченко Тетяна Василiвна  МР № 245362, виданий Суворовський ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй областi 30.01.2008 д/н 0 0.00000000000%
   Директор  Загребельний Костянтин Валерiйович  МО № 277626, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонськiй обл. 06.02.1997 21.07.2008 4 591 753 22.95876500000% 4 591 753 
   Усього   18 370 852 91.85426000000 % 18 370 852 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Ревiзор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хомчик Сергiй Єгорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 490206, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.03.1998
   Рік народження 1966
   Освіта Середня технiчна.
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ХемаБуд Україна", директор
   Опис Повноваження та обов'язки ревiзора визначаються статутом товариства, основними серед яких є перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй. При здiйсненнi контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю виконавчого органу ревiзор перевiряє достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства; вiдповiднiсть ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку та iнше. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ СУПП "ХемаБуд Україна"(мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Горького, 68). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Дуда Михайло Iванович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 559517, виданий Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл. 02.07.1998
   Рік народження 1952
   Освіта Вища, Херсонський державний технiчний унiверситет, технiчний факультет
   Стаж керівної роботи (років) 29
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський завод "Заряд", голова правлiння
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Винагорода на посадi члена наглядової ради товариства особi у звiтному перiодi емiтентом не виплачувалася.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Панченко Валерiй Павлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 444512, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.12.1997
   Рік народження 1955
   Освіта Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут
   Стаж керівної роботи (років) 10
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Аскона-Пiвдень", директор
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Аскона-Пiвдень"(мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Белiнського, 22-Б). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загребельний Костянтин Валерiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 277626, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонськiй обл. 06.02.1997
   Рік народження 1980
   Освіта Вища, Херсонський державний аграрний унiверситет
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТЗТ "Круз", заступник генерального директора
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: здiйснення адмiнiстративно-розпорядчого та господарського керiвництва поточною дiяльнiстю товариства, органiзацiя виконання рiшень загальних зборiв та ради, представництво товариства у його вiдносинах з третiми особами, планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiк та звiтнiсть, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iнше. У 2009 роцi отримав винагороду за виконання обов'язкiв директора у виглядi заробiтної плати згiдно укладеного з товариством контракту.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Загребельна Ольга Павлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 467479, виданий Комсомольський РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi 29.01.1998
   Рік народження 1961
   Освіта Вища, Київський державний педагогiчний iнститут iм. Горького
   Стаж керівної роботи (років) 13
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав АТЗТ "Круз", генеральний директор.
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: розробка та пiдготовка, у складi наглядової ради, разом з директором змiн та доповнень до статуту Товариства, внутрiшнiх нормативних документiв, призначення до найближчих загальних зборiв тимчасово виконуючого обов'язки директора в разi його дострокового звiльнення або неможливостi ним виконувати свої обов'язки з iнших причин, за поданням директора затвердження органiзацiйної структури та штатного розкладу товариства, прийняття рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Товариства та iн. Посадова особа обiймає посаду генерального директора в АТЗТ "Круз" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул. Толстого, 3, кв. 1). Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалась.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Крiтченко Тетяна Василiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 245362, виданий Суворовський ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй областi 30.01.2008
   Рік народження 1981
   Освіта Вища, Херсонський iндустрiальний iнститут, факультет технологiї волокнистих матерiалiв
   Стаж керівної роботи (років) 4
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ВАТ "Херсонський завод "Заряд", бухгалтер
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначаються посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi головного бухгалтера є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Головний бухгалтер Крiтченко Тетяна Василiвна на час оприлюднення регулярної iнформацiї товариства за 2010 рiк знаходиться в декретнiй вiдпустцi. Виконуючим обов'язки головного бухгалтера наказом директора № 13-к вiд 17.06.08 призначена Табунщик Наталя Олександрiвна, про що чинним порядком повiдомлено ХТУ ДКЦПФР листом № 72 вiд 27.08.08.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Загребельна Ольга Павлiвна МО № 467479, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 29.01.1998 13.08.2008 4 595 593 23 4 595 593 0 0 0
   Загребельний Костянтин Валерiйович МО № 277626, виданий Комсомольський РВХМУУМВС України в Херсонськiй обл. 06.02.1997 21.07.2008 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Хомчик Сергiй Єгорович МО № 490206, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 05.03.1998 19.01.2009 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Панченко Валерiй Павлович МО № 444512, виданий Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 12.12.1997 19.01.2009 4 591 753 23 4 591 753 0 0 0
   Усього  18 370 852 92 18 370 852 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Скiф"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31221747
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 362036
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2007
   Міжміський код та телефон (0552) 41-72-45
   Факс 41-72-44
   Вид діяльності Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Завод "Заряд" був створений iз пiдроздiлу по товарам народного споживання при заводi напiвпровiдникових приладiв, як завод по товарах широкого вжитку, який мав всi пiдроздiли для розробки, пiдготовки виробництва i серiйного виробництва складної побутової технiки, але без права юридичної особи. В 1994 роцi заводу "3аряд" було надано право юридичної особи. В 1996 р. пiдприємство стало ВАТ "Херсонський завод "Заряд".
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Органiзацiйна структура ВАТ "Херсонський з-д "Заряд":
   - заводоуправлiння
   - конструктурсько-технологiчний вiддiл
   - енергомеханiчний вiддiл
   - вiддiл пiдготовки виробництва
   - вiддiл збуту та маркетингу
   - бухгалтерський вiддiл
   - цех по виробництву пластмасових труб
   - цех механiчної обробки та складання
   - економiчно-обособлений структурний пiдроздiл "ТВЗ"Заряд"
   - фiрмовий магазин "Заряд".
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного року пропозицiй вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї емiтента не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика на пiдприємствi проводиться згiдно законодавству України:
   -амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується податковим методом;
   -амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi їх використання у розмiрi 100% їх вартостi;
   -товарно-матерiальнi цiнностi визнаються, оцiнюються та облiковуються згiдно вимогам П(С)БО 9 "Запаси".Одиницею запасiв вважається кожне найменування.
   -оцiнка вибуття сировини, матерiалiв, МБП, iн.виробничiх запасiв та готової продукцiї здiйснюється за методом середньозваженої вартостi.
   Текст аудиторського висновку Спiлка Аудиторiв України
   __________________________________________________
   Аудитор Пiрiєнко Валерiй Iванович
   Сертифiкат аудитора серiї А N 004444,
   виданий рiшенням Аудиторської палати України за N 97 вiд 26.12.2000 р., дiйсний до 26.12.2014р.
   В Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi внесений рiшенням АПУ 30.03.2001 р. за N 2572.
   Код ДРФО 2012314477.
   Юридична адреса: м. Херсон, вул. М. Фортус, 217; Телефон: 47-04-22.

   АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
   про фiнансову звiтнiсть Вiдкритого акцiонерного товариства
   "Херсонський завод "Заряд" за 2010 рiк.
   Для ДК ЦПФР

   Мiсце проведення аудиту: м. Херсон
   Дата видачi висновку: 24 лютого 2011р.

   Згiдно договору № 4-ОАО вiд 10.02.2011р. незалежним аудитором Пiрiєнко В. I. з 10 по 24 лютого 2011 року проведена аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ВА "Заряд" за 2010 рiк.
   Основнi вiдомостi про емiтента:
   - Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод "Заряд" (скорочено - ВАТ "Завод "Заряд");
   - КОД за ЄДРПОУ - 14307601;
   - Юридична адреса - м. Херсон, пров. Лiсний, 10;
   - Зареєстровано виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради 24.12.1996 р.;
   - Основний вид дiяльностi - виробництво електроприладiв для автомобiлiв.
   Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї:
   - Баланс на 31 грудня 2010 року (форма №1);
   - Звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (ф. № 2);
   - Звiт про рух грошових коштiв за 2010 рiк (ф. № 3);
   - Звiт про власний капiтал за 2010 рiк (ф. № 4);
   - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2010 рiк (ф. № 5).
   Вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансових звiтах несе управлiнський персонал ВАТ у вiдповiдностi з застосованою концептуальною основою щодо:
   - розробки, впровадження та застосування внутрiшнього контролю щодо пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї в фiнавiтах, що не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилок;
   - вибору та застосування вiдповiдної облiкової полiтики;
   - подання облiкових оцiнок.
   Моїм обов'язком є висловлення думки стосовно цiєї фiнансової звiтностi на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Пiдставою для проведення аудиту являється "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. № 1591 та вищезазначений договiр на проведення аудиту.
   Аудит було здiйснено вiдповiдно до норм Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту в Українi, та "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до ДК ЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. № 1528. Цi нормативнi документи вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог та вiдповiдного план виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
   Пiд час аудиту зроблена перевiрка на обгрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнку вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
   По результатам перевiрки, як я вважаю, були отриманi достатнi та вiдповiднi докази для висловлення мною аудиторської думки щодо пред'явленої фiнансової звiтностi.
   Змiстовна частина аудиторського висновку вiдповiдно до мiжнародного стандарту № 800.
   1. Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi ВАТ "Завод "Заряд" (далi Пiдприємство).
   Пiдприємство веде бухгалтерський облiк господарських операцiй щодо майна i результатiв своєї дiяльностi в натуральних одиницях i в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного документального i взаємопов'язаного їх вiдображення.
   Бухгалтерський облiк господарських операцiй здiйснюєодом подвiйного запису згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку у вiдповiдних журналах-ордерах та аналiтичних вiдомостях. Облiк повнiстю автоматизований.
   При перевiрцi було встановлено, що фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за 2010 рiк складена на пiдставi облiкових регiстрiв, данi в яких вiдображенi на пiдставi первинних документiв. Стан наявних первинних документiв, журналiв-ордерiв та iнших регiстрiв облiку задовiльний.
   Статистична, фiнансова та податкова звiтнiсть складається та подається до вiдповiдних державних органiв своєчасно.
   На основi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк у цiлому ведеться Пiдприємством вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
   2. Аудит нематерiальних активiв.
   У результатi проведеної перевiрки встановлено, що облiк нльних активiв вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.1999р. № 242, та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
   До нематерiальних активiв вiднесено програмне забезпечення для ведення бухгалтерського облiку Пiдприємства.
   3. Аудит основних засобiв.
   Облiк основних засобiв Пiдприємства в цiлому ведеться вiдповiдно до Положення (стандарту) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 р.
   № 92 (далi П(С)БО № 7), та Положення про бухгалтерський облiк Пiдприємства.
   За даними фiнансової звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.2010р. на балансi облiковувалися основнi засоби, данi щодо яких наведенi в таблицi:
   Рахунок Сальдо по Д-ту на 31.12.2010 р., тис.грн. № Назва (первiсна вартiсть)
   Всього основних засобiв (рядок 031 балансу), в т.ч. 39 955
   103 Будинки, споруди та передавальнi пристрої 38 923
   104 Машини та обладнання 1 010
   105 Транспортнi засоби 5
   109 Iншi основнi засоби 14
   112 Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи 3
   Сума накопиченої амортизацiї основних засобiв станом на 31.12.2010р. становить 22 785 тис. грн., залишкова вартiсть - 17 170 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 57 % первiсної вартостi основних засобiв.
   Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснювалось податковим методом. Даний метод нарахування амортизацiї був незмiнний на Пiдприємствi на протязi всього звiтного року.
   Нарахування амортизацiї по групi "Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи" проводиться в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% його вартостi. iнансової звiтностi Пiдприємства вiдповiдають даним реєстрiв аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв Пiдприємства та первинним документам, наданим в ходi аудиторської перевiрки.
   Склад основних засобiв, достовiрнiсть i повнота їх оцiнки, а також ступiнь розкриття iнформацiї в цiлому вiдповiдають вимогам П(С)БО № 7.
   4. Аудит фiнансових iнвестицiй.
   Фiнансових iнвестицiй у звiтному перiодi Пiдприємство не мало.
   5. Аудит бухгалтерського облiку виробничих запасiв, готової продукцiї та товарiв.
   На кiнець 2010 року на балансi Пiдприємства нараховується виробничих запасiв, готової продукцiї та товарiв на суму 1032 тис. грн.
   Балансова (облiкова) вартiсть запасiв у розрiзi окремих класифiкацiйних груп:
   Група На кiнець року, тис. грн.
   Виробничi запаси (рядок 100 балансу) в т. ч.: 932
   - сировина та матерiали 359
   - будiвельнi матерiали 548
   - малоцiннi та швидкозношудмети 25
   Готова продукцiя (рядок 130 балансу) 90
   Товари (рядок 140 балансу) 10
   Облiк запасiв та товарiв Пiдприємство здiйснює в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 9 "Запаси" (далi (П(С)БО № 9). Одиницею бухгалтерського облiку запасiв та товарiв є їх найменування або однорiдна група. Придбанi товари та запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Первiсна вартiсть запасiв визначається згiдно П(С)БО № 9.
   Обсяг розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам П(С)БО № 9.
   6. Аудит дебiторської заборгованостi та iнших оборотних активiв.
   Сума поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги) в розрiзi її класифiкацiї за термiнами непогашення:
   Класифiкацiя На 31.12.2010р. , тис. грн. На 31.12.2010р., %
   Всього (рядок 161 балансу), в т. ч.: 118 100
   До 1-го року 118 100
   Бiльше нiж 1 рiк - -
   Бiльше нiж 3 роки - -
   Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги не нараховувався - у Пiдприємства об'єктивно не було пiдстав для його нарахування.
   Склад i суми статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть":
   Стаття дебiторської заборгованостi На 31.12.2010р., тис. грн.
   Авансовi платежi за комунальнi та iншi послуги (рядок 210 балансу) 48

   Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi, а також розкриття iнформацiї по нiй в фiнансовiй звiтностi Пiдприємства за звiтний рiк в основному вiдповiдає вимогам П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть".
   До iнших оборотних активiв (рядок 250 балансу) головним чином вiднесенi суми податку на додану вартiсть iз одержаних авансiв в розмiрi 105 тис.грн. за продукцiю, що пiдлягає вiдвантаженню (бухгалтерський рахунок 643 "Податковi зобов'язання").
   7. Аудит грошовв.
   Наявнi грошовi кошти Пiдприємства, вiдображенi у складi оборотних активiв в фiнансовiй звiтностi за 2010 рiк, становлять 111 тис. грн., що вiдповiдає облiковим даним на дату балансу - 31.12.2010р.
   8. Аудит власного капiталу.
   Iнформацiї про власний капiтал Пiдприємства розкрита в фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до вимог П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал". Розмiр, структура та призначення власного капiталу ВАТ вiдповiдає вимогам чинного Законодавства та його Статуту. Всього власного капiталу на 31.12.2010р. - 17 662 тис. грн., в т. ч.:
   - статутного капiталу - 5000 тис. грн., подiленого на 20 000 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Повнiстю сплачений;
   - iншого додаткового капiталу - 18 263 тис. грн.;
   - непокритого збитку - (5601) тис. грн.
   Величина статутного капiталу в фiнансовiй звiтностi вiдображена згiдно з установчим документом - Статутом ВАТ "Завод "Заряд".
   Статутний капiтал Пiдприємства сформувався в результатi приватизацiї майна цiлiсного м комплексу державного пiдприємства "Завод "Заряд" згiдно наказу регiонального вiддiлення Фонду держмайна вiд 13.12.1996р. за № 1457.
   Вартiсть чистих активiв по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства" Цивiльного кодексу України.
   9. Аудит кредиторської заборгованостi (поточнi зобов'язання).
   Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi Пiдприємства тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичного облiку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 930 тис. грн., в т. ч.:
   - з бюджетом - 1 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобов'язання - 929 тис. грн. (505 тис. грн. - поворотна фiнансова допомога; 424 тис. грн. - авансовi платежi вiд орендарiв).
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20.
   10. Аудит доходiв.
   Вiдображення доходiв в бухгалтерському iдприємства здiйснюється на пiдставi таких первинних документiв: накладних на продаж готової продукцiї та товарiв, актiв виконаних послуг, касових документiв, виписок банку, розрахункових вiдомостей та iнших первинних документiв, передбачених статтею 9 Закону "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" № 996.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно доходiв Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам.
   Бухгалтерський облiк доходiв вiд реалiзацiї товарiв, робiт, послуг здiйснюється Пiдприємством в залежностi вiд видiв нарахування доходiв на окремих субрахунках рахунку 70 "Доходи вiд реалiзацiї" в цiлому у вiдповiдностi з Положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 15 "Доходи", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29.11.1999 року № 290 (далi П(С)БО №15).
   Згiдно з даними бухгалтерського облiку та звiтностi величина доходу (виручки) вiд реалiодукцiї (товарiв, робiт, послуг) Пiдприємства за звiтний рiк склала 216 тис. грн. Вiдхилень мiж даними первинних документiв, бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв не встановлено.
   На мою думку, в усiх суттєвих аспектах бухгалтерський облiк доходiв вiд рiзних видiв дiяльностi Пiдприємства ведеться у вiдповiдностi до норм П(С)БО № 15.
   Я вважаю, що звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах повно i достовiрно вiдображає величину i структуру доходiв Пiдприємства, а також розкриває iнформацiю про них.
   11. Аудит витрат.
   На мою думку, облiк витрат Пiдприємства ведеться вiдповiдно норм Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999 року № 318 (далi П(С)БО №16). Вiдображення витрат Пiдприємством за 2010 рiк здiйснювалось на вiдповiдних рахунках облiку витрат згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку та Iнструкцiї № 291 з використанням 9-го класу рахункiв.
   Бухгалтерський облiк витрат Пiдприємйснюється на пiдставi таких первинних документiв: накладних, актiв виконання робiт (послуг), iнших первинних та розрахункових документiв.
   Регiстрами бухгалтерського облiку витрат Пiдприємства є журнали-ордери, вiдомостi облiку по окремих субрахунках витрат.
   За результатами аудиторської перевiрки встановлено, що в основному данi, вiдображенi в журналах-ордерах та оборотно-сальдових вiдомостях, наданих в ходi перевiрки, стосовно витрат Пiдприємства за 2010 рiк вiдповiдають первинним документам та даним фiнансової звiтностi.
   Фiнансовi результати дiяльностi ВАТ, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, встановленiй класифiкацiї та оцiнцi доходiв.
   В "Звiтi про фiнансовi результати" чистий збиток за 2010 рiк становить 214 тис. грн., що вiдповiдає даним синтетичного облiку.
   У цiлому данi фiнансової звiтностi ВАТ вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, а також у вiдповiдностi один до одного данi окремих форм звiтностi.
   Аналiз показникiв фiнансової звiтностi Птва .
   Фiнансовий стан ВАТ "Завод "Заряд" характеризується наступними основними показниками:
   Показники: На 31.12.2009р. На 31.12.2010р. Норматив
   1.Коефiцiент абсолютної лiквiдностi 0 0,11 >0
   2.Коефiцiент загальної лiквiдностi 3,49 1,53 >1
   3.Коефiцiент фiнансової стiйкостi (автономiї) 0,98 0,95 >0.5
   4.Коефiцiент покриття зобов'язань власним капiталом
   (структури капiталу) 0,02 0,05 <1
   5.Вартiсть чистих активiв (тис. грн.) 18 696 17662 >5000
   Аналiз основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi Пiдприємства за 2010 рiк свiдчить про його достатню платiжну спроможнiсть та позитивний фiнансовий стан. Вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного року по вiдношенню до розмiру статутного капiталу вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу України.

   Висновок щодо фiнансових звiтiв у цiповiдно до Мiжнародного стандарту аудиту № 700.

   За результатами проведеного аудиту вважаю, що фiнансова звiтнiсть ВАТ "Завод "Заряд" за 2010 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про реальний склад та розмiр його активiв, зобов'язань та капiталу станом на 31.12.2010р. згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам чинного законодавства України.


   Незалежний аудитор В. I. Пiрiєнко

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ВАТ "Херсонський з-д "Заряд" може виробляти слiдуючi товари:
   -заряднi та зарядно-пусковi пристрої
   -перетворювачi напруги
   -випробувачi акумуляторних батарей
   -труби пластмасовi для:
   для внутрiшньої каналiзацiї
   для подачi холодної i гарячої води
   для напорних колекторiв води i каналiзацiї. Вся продукцiя, що виробляється на пiдприємствi реалiзується через торгову мережу i фiрмовий магазин. Покупцями є громадяни нашої країни. Перетворювальна технiка розроблена на ВАТ "Херсонський з-д "Заряд" вiдповiдає сучасному рiвню розвитку технiки та на неї є постiйний попит. Заряднi та зарядно-пусковi пристрої практично не мають конкурентiв i в країнi i в СНД, тому що рiвень, якiсть i цiна виграшно вiдрiзняються вiд своїх конкурентiв.
   По пластмасовим трубам ринок швидко розширюється, входимо в ринок за рахунок якостi продукцiї, правильного спiввiдношення якiсть-цiна.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування Протягом останнiх рокiв пiдприємство не мало можливостi проводити суттєвi придбання основних засобiв. В основному здiйснюється ремонт основних засобiв, якi знаходяться на пiдприємствi. Суттєвого вiдчуження основних засобiв також не було.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Вiдсутнiсть обiгових коштiв i неможливiсть поновити за рахунок кредиту, тому що довгостроковi кредити для виробництва в нашiй країнi банки не видають.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом звiтного року до товариства не застосовувались штрафнi санкцiї.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування поточної дiяльностi пiдприємства здiйснюється за власний рахунок. Iнколи залучаються заємнi кошти.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду невиконанних договорiв немає.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) ТВЦ "Заряд" розроблено та випробувано цiлий ряд нових виробiв. Виробництво i реалiзацiя цих виробiв малими партiями пiдтвердила доцiльнiсть серiйного виробництва.
   Зарядно-пусковi пристрої, якi пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї, вже сертифiкованi.
   Пластмасовi труби виготовляються, iде входження в ринок.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки протягом звiтного року не замовлялись i не провадились.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному перiодi товариство не виступало стороною у судових справах.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства (тис. грн.)
   Найменування показника 2010 р. 2009 р.
   Усього активiв 18592 19110
   Основнi засоби (за залишковою вартiстю) 17170 17664
   Запаси 932 947
   Грошовi кошти та їх еквiваленти 111 2
   Нерозподiлений прибуток (збиток) -5601 -5387
   Власний капiтал 17662 18696
   Статутний капiтал 5000 5000
   Поточнi зобов'язання 930 414
   Чистий прибуток (збиток) -214 90
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   17664.000   17170.000   0.000   0.000   17664.000   17170.000
     — будівлі та споруди   17617.000   17130.000   0.000   0.000   17617.000   17130.000
     — машини та обладнання   44.000   38.000   0.000   0.000   44.000   38.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   3.000   2.000   0.000   0.000   3.000   2.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   17664.000   17170.000   0.000   0.000   17664.000   17170.000
   Опис: Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду складає 39955 тис. грн., знос становить 22785 тис. грн. Знос основних засобiв нараховується за методом та в розмiрах, передбаченних ст. 8 ЗУ "Про оподаткування прибутку пiдприємств". Ступiнь зносу становить 57,03 вiдсоткiв. Обмежень щодо користування майном товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   17662.000 18696.000
   5000.000 5000.000
   5000.000 5000.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(17662.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(5000.000 тис.грн. ). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 1.000  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 929.000  X X
   Усього зобов'язань X 930.000  X X
   Опис: Розмiри зобов'язань фiнансової звiтностi Пiдприємства тотожнi залишкам по вiдповiдним рахункам синтетичного та аналiтичнку. Всього поточних зобов'язань на 31.12.2010р.- 930 тис. грн., в т.ч.:
   - з бюджетом - 1 тис. грн.;
   - iншi поточнi зобя - 929 тис. грн. (505 тис. грн. - поворотна фiнансова допомога; 424 тис. грн. - авансовi платежi вiд оре
   Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань вiдповiдають вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язатвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000 року № 20. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2010 0 0
   2 2009 2 1
   3 2008 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не проводились.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 1
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 1
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 3
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювалися.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 1
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Так  Ні  Так 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Так  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н Ні     

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Ні  Так  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду Х   
   Положення про виконавчий орган (правління) Х    
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію Х   
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку Х   
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій Х   
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) Змiни не вiдбувались  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не має кодексу копоративного управлiння. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Херсонський завод "Заряд" За ЄДРПОУ 14307601
   Територія 73000, Херсонська область, Суворовський, м. Херсон, пров. Лiсний, 10 За КОАТУУ 6510136900
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління Державна податкова iнспекцiя м. Херсона За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності Торгiвля За КВЕД 31.61.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73000, Херсонська область, Суворовський, м. Херсон, пров. Лiсний, 10
   Середня кількість працівників
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Нематеріальні активи:      
   Залишкова вартість 010 1 0
   Первісна вартість 011 2 2
   Накопичена амортизація 012 1 2
   Незавершене будівництво 020 0 0
   Основні засоби:      
   Залишкова вартість 030 17664 17170
   Первісна вартість 031 39668 39955
   Знос 032 22004 22785
   Довгострокові біологічні активи:      
   справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
   первісна вартість 036 0 0
   накопичена амортизація 037 0 0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
   інші фінансові інвестиції 045 0 0
   Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
   Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
   Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
   Знос інвестиційної нерухом 057 0 0
   Відстрочені податкові активи 060 0 0
   Гудвіл 065 0 0
   Інші необоротні активи 070 0 0
   Усього за розділом І 080 17665 17170
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   виробничі запаси 100 947 932
   поточні біологічні активи 110 0 0
   незавершене виробництво 120 0 0
   готова продукція 130 105 90
   Товари 140 8 10
   Векселі одержані 150 0 0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   чиста реалізаційна вартість 160 141 118
   первісна вартість 161 141 118
   резерв сумнівних боргів 162 0 0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   з бюджетом 170 3 8
   за виданими авансами 180 0 0
   з нарахованих доходів 190 0 0
   із внутрішніх розрахунків 200 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 138 48
   Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   в національній валюті 230 2 111
   у т. ч. в касі 231 0 1
   в іноземній валюті 240 0 0
   Інші оборотні активи 250 100 105
   Усього за розділом ІІ 260 1444 1422
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 1 0
   ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
   Баланс 280 19110 18592

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 5000 5000
   Пайовий капітал 310 0 0
   Додатково вкладений капітал 320 0 0
   Інший додатковий капітал 330 19083 18263
   Резервний капітал 340 0 0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -5387 -5601
   Неоплачений капітал 360 0 0
   Вилучений капітал 370 0 0
   Усього за розділом І 380 18696 17662
   ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів      
   Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
   Інші забезпечення 410 0 0
   Сума страхових резервів 415 0 0
   Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
   Цільове фінансування 420 0 0
   Усього за розділом ІІ 430 0 0
   ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
   Довгострокові кредити банків 440 0 0
   Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
   Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
   Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
   Усього за розділом ІІІ 480 0 0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0 0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
   Векселі видані 520 0 0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2 0
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   з одержаних авансів 540 0 0
   з бюджетом 550 3 1
   з позабюджетних платежів 560 0 0
   зі страхування 570 8 0
   з оплати праці 580 16 0
   з учасниками 590 0 0
   із внутрішніх розрахунків 600 0 0
   Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
   Інші поточні зобов'язання 610 385 929
   Усього за розділом IV 620 414 930
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
   Баланс 640 19110 18592
   Примітки:
   Баланс Товариства вiдповiдає вимогам П (С) БО 2 Баланс.
   Валюта балансу за станом на 31.12.2010р., у порiвняннi з даними на 31.12.2009р. зменшилася на 518 тис.грн.
   Аналiзуючи показники I роздiлу активу балансу необоротнi активи, встановлено, що в 2010 роцi вiдбулося зменшення залишкової вартостi основних засобiв на 494 тис.грн. Рух основних засобiв пiдтверджений первинними документами. Облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог П (С) БО №7.
   По другому роздiлу активу балансу спостерiгається зменшення суми оборотних активiв, у порiвняннi з 2009 р., на 22 тис.грн. Виробничi запаси вiдображенi вiдповiдно до П (С) БО №9 i за 2010 рiк зменшились на 15 тис. грн. Запаси мають достовiрну оцiнку i вiд них очiкується в майбутньому збiльшення економiчних вигод. Запаси готової продукцiї товариства складають 90 тис. грн. Сума товарiв у розпорядженнi товариства станом на кiнець звiтного року становить 10 тис. грн, що на 2 тис. грн. бiльше нiж на початок року. Зменшення дебiторської заборг на 23 тис. грн. може негативно вiдбитися на фiнансових результатах товариства, тому що має мiсце iмовiрнiсть несвоєчасного погашення дебiторської заборгованостi в т.ч. вiдбудеться зменшення грошових потокiв. Резерв сумнiвних боргiв не створений. За станом на 31.12.2010 р. збiльшилась сума залишкiв грошових коштiв в нацiональнiй валютi в порiвняннi з залишком на 31.12.2009 р. на 109 тис.грн.
   По I роздiлу пасиву балансу вiдбулося зменшення власного капiталу товариства станом на 31.12.2010 р. у порiвняннi з даними на 31.12.2009 р. на 1034 тис.грн., чому головним чином посприяло зростання суми нерозподiленого збитку на 214 тис.грн. та зменшення розмiру iншого додаткового капiталу на 820 тис.грн.
   Поточнi зобов'язання, вiдображенi в IV роздiлi пасиву балансу, зросли на 516 тис.грн. Це викликано значним збiльшенням iнших поточних зобов'язань з 385 тис. грн. на початок року до 929 тис. грн. на кiнець року. В той же час, товариством у звiтному перiодi скорочено кредиторську заборгованiсть за товари, рпослуги на 2 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування та з оплати працi вiдсутнi.
   Суми статей ф.1 Баланс вiдповiдають даним аналiтичного i синтетичного облiку i дають повну i достовiрну iнформацiю про активи, зобов'язання i власний капiтал товариства, структуру i склад його майна, розмiр власного i позикового капiталу.
  • Звіт про фінансові результати

   I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 34
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 216 137
   Податок на додану вартість 015 36 23
   Акцизний збір 020 0 0
     025 0 0
   Інші вирахування з доходу 030 0 0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 180 114
   Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 86 67
   Валовий:    
   — прибуток 050 94 47
   — збиток 055 0 0
   — Інші операційні доходи 060 308 313
   У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності; 061 0 0
   Адміністративні витрати 070 1374 1447
   Витрати на збут 080 54 42
   Інші операційні витрати 090 55 197
   У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
   Фінансові результати від операційної діяльності:    
   — прибуток 100 0 0
   — збиток 105 1081 1326
   Доход від участі в капіталі 110 0 0
   Інші фінансові доходи 120 0 1
   Інші доходи 130 867 1862
   Фінансові витрати 140 0 0
   Витрати від участі в капіталі 150 0 0
   Інші витрати 160 0 447
   Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:    
   прибуток 170 0 90
   збиток 175 214 0
   У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
   У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
   Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
   Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
   Фінансові результати від звичайної діяльності:      
   прибуток 190 0 90
   — збиток 195 214 0
   Надзвичайні:      
   — доходи 200 0 0
   — витрати 205 0 0
   — Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
   — Частка меншості 215 0 0
   Чистий:      
   — прибуток 220 0 90
   — збиток 225 214 0
   Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0

   ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Матеріальні затрати 230 117 115
   Витрати на оплату праці 240 235 276
   Відрахування на соціальні заходи 250 110 134
   Амортизація 260 877 921
   Інші операційні витрати 270 117 186
   Разом 280 1456 1632

   ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

   СтаттяКод рядкаЗа звітний період За попередній період
   Середньорічна кількість простих акцій 300 20 000 00020 000 000
   Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 20 000 00020 000 000
   Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 -0.01070.0045
   Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 -0.01070.0045
   Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000.0000
   Примітки:
   Фiнансовi результати дiяльностi у звiтному перiодi принесли товариству збиток у сумi 214 тис. грн. (в 2009 р. фiнансовими результатами являвся прибуток у сумi 90 тис. грн.). Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) збiльшився порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року, з 137 тис. грн. до 216 тис. грн.
   В 2010 звiтному роцi операцiйнi витрати (розд. II) зменшились порiвняно з 2009 роком, що викликано зменшенням амортизацiйних вiдрахувань на 44 тис. грн., вiдрахувань на соцiальнi заходи на 24 тис. грн. та iнших операцiйних витрат (р. 270), якi зросли на 69 тис. грн. Зменшились матерiальнi затрати на 2 тис. грн. Витрати на оплату працi зменшились порiвняно з 2009 роком i склали 235 тис. грн. В цiлому операцiйнi витрати товариства за звiтний рiк зменшились на 176 тис. грн.  • Звіт про власний капітал

   Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Залишок на початок року 010 5000 0 0 19083 0 -5387 0 0 18696
   Коригування:                     ;
   Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Скоригований залишок на початок року 050 5000 0 0 19083 0 -5387 0 0 18696
   Переоцінка активів:                    
   Дооцінка основних засобіви 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка основних засобів 070 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка незавершеного будівництва 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Уцінка нематеріальних активів 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -214 0 0 -214
   Розподіл прибутку:                    
   Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Відрахування до Резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Внески учасників:                     ;
   Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення капіталу:                    
   Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші зміни в капіталі:                    
   Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     280 0 0 0 -820 0 0 0 0 -820
   Разом змін в капіталі 290 0 0 0 -820 0 -214 0 0 -1034
   на кінець року 300 5000 0 0 18263 0 -5601 0 0 17662
   Примітки:
   Статутний капiтал товариства на кiнець звiтного перiоду складає 5000000,0 грн. i роздiлений на 20 000 000 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
   Свiдоцтво про реєстрацiю випуску iменних простих цiнних паперiв № 02/21/1/09 вiд 10.04.2009 р., видане Херсонським територiальним управлiнням ДКЦПФР. Повнiстю сплачений внесками акцiонерiв.
   На початок 2010 року збитки товариства складали 5387 тис.грн. Протягом 2010 рiк товариством збитки збiльшились на 214 тис.грн. (що вiдповiдає показникам ф.2 "Звiт про фiнансовi результати"). Таким чином, станом на 31.12.2010 р. непокритi збитки товариства склали 5601 тис.грн.
   Товариство станом на 31.12.2010 р. має власний капiтал в сумi 17662 тис.грн., в тому числi:
   1. Статутний капiтал - 5000 тис.грн.
   2. Iнший додатковий капiтал - 18263 тис.грн.
   3. Непокритi збитки - 5601 тис.грн.  • Звіт про рух грошових коштів

   Стаття Код За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
   Надходження від:
   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 213 130
   Погашення векселів одержаних 015 0 0
   Покупців і замовників авансів 020 110 0
   Повернення авансів 030 0 0
   Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 0 0
   Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
   Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
   Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
   Цільового фінансування 060 0 0
   Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
   Інші надходження 080 337 0
   Витрачання на оплату:
   Товарів (робіт, послуг) 090 303 178
   Авансів 095 8 0
   Повернення авансів 100 0 0
   Працівникам 105 230 0
   Витрат на відрядження 110 0 0
   Зобов'язань з податку на додану вартість 115 0 0
   Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
   Відрахувань на соціальні заходи 125 127 0
   Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 65 0
   Цільових внесків 140 0 0
   Інші витрачання 145 3 0
   Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій 150 -76 -48
   Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
   Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 -76 -48
   ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
   Реалізація:
   фінансових інвестицій 180 0 0
   необоротних активів 190 32 0
   майнових комплексів 200 0 0
   Отримані:
   відсотки 210 0 0
   дивіденди 220 0 0
   Інші надходження 230 0 0
   Придбання:
   фінансових інвестицій 240 0 0
   необоротних активів 250 175 0
   майнових комплексів 260 0 0
   Інші платежі 270 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -143 0
   ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
   Надходження власного капіталу 310 0 0
   Отримані позики 320 328 0
   Інші надходження 330 0 0
   Погашення позик 340 0 0
   Сплачені дивіденди 350 0 0
   Інші платежі 360 0 0
   Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 328 0
   Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 328 0
   Чистий рух коштів за звітний період 400 109 -48
   Залишок коштів на початок року 410 2 50
   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
   Залишок коштів на кінець року 430 111 2
   Примітки:
   Звiт ф.3 вiдображає iнформацiю про змiни, якi вiдбулися в грошових коштах товариства за звiтний 2010 рiк. Аналiз звiту показує, як впливають рiзнi господарськi операцiї на грошовi потоки.
   Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод принесли товариству вiдрахування грошових коштiв у сумi 76 тис. грн., що на 28 тис.грн. бiльше в порiвняннi з аналогiчним перiодом 2009 року.
   Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi склав видаток у сумi 143 тис.грн.
   Результатом фiнансової дiяльностi товариства у звiтному перiодi стали надходження грошових коштiв у сумi 328 тис. грн.
   Чистий рух коштiв за звiтний перiод склали надходження у сумi 109 тис.грн.
   З урахуванням розмiру залишку коштiв на початок року (2 тис.грн.), залишок коштiв на кiнець року становить 111 тис. грн.

  • Примітки

   Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік

   I. Нематеріальні активи

   Групи  нематеріальних  активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
   первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація первісна (переоц.)
   варт-ть
   накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   Права користування природніми ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на знаки для товарів та послуг 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Права на об'єкти промислової власності 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Авторські та суміжні з ними права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Гудвіл 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші нематеріальні активи 070 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
   Разом 080 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2
   Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Із рядка 080 графа 14 варт-ть нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
     варт-ть оформлених в заставу нематеріальних активів (082) 0
     варт-ть створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
   Із рядка 080 графа 5 варт-ть нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільового фінансування (084) 0
   Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0

   Середня чисельність працівників — 0.0.

   II. Основні засоби

   Групи  основних  засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, переоцінка-) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
   первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос первісна
   (переоц.) варт-ть
   знос одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду первісна(переоц.) варість знос
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
   Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 38542 20925 381 0 0 0 0 868 0 0 0 38923 21793 0 0 0 0
   Машини та обладнання 130 1103 1059 2 0 0 95 94 7 0 0 0 1010 972 0 0 0 0
   Транспортні засоби 140 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
   Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Робоча і продуктивна худоба 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Багаторічні насадження 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші основні засоби 180 14 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 12 0 0 0 0
   Бібліотечні фонди 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
   Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 260 39668 22004 383 0 0 96 95 876 0 0 0 39955 22785 0 0 0 0
   Із рядка 260 графа 14 варт-ть основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності (261) 0
                                     варт-ть оформлених в заставу основних засобів (262) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація реконструкція тощо) (263) 0
                                     первісна (переоц.) варт-ть повністю амортизованих основних засобів (264) 0
                                     основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) 0
                                     варт-ть основних засобів, призначених для продажу (265) 0
                                     залишкова варт-ть основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) 0
   Із рядка 260 графа 5 варт-ть основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
   варт-ть основних засобів, що взяті в операивну оренду (267) 0
   Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження прав власності (268) 0
   З рядка 105 графа 14 зварт-ть інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0

   III-IV. Капітальні і фінансові інвестиції

   3. Капітальні інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   1 2 3 4
   Капітальне будівництво 280 0 0
   Придбання (виготовлення) основних засобів 290 383 0
   Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 0 0
   Придбання (створення) нематеріальних активів 310 0 0
   Формування стада 320 0 0
   Інші 330 0 0
   Разом 340 383 0

   З рядка 340 графа 3
                                   капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
   (341) 0
                                       фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
   4. Фінансові інвестиції
    Найменування показника  Код За рік На кінець року
   довгострокові поточні
   1 2 3 4 5
   А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі:        
   асоційовані підприємства 350 0 0 0
   дочірні підприємства 360 0 0 0
   спільну діяльність 370 0 0 0
   Б. Інші фінансові інвестиції в:        
   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 0 0 0
   акції 390 0 0 0
   облігації 400 0 0 0
   інші 410 0 0 0
   Разом (розд.А + розд.Б) 420 0 0 0

   Із рядка 045 гр.4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (421) 0
                                           за справедливою вартістю (422) 0
                                           за амортизованою собівартістю (423) 0
   Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
                                           за собівартістю
   (424) 0
                                           за справедливою вартістю (425) 0
                                           за амортизованою собівартістю (426) 0

   V. Доходи і витрати

   Найменування показника Код Доходи Витрати
   1 2 3 4
   А. Інші операційні доходи і витрати      
   Операційна оренда активів 440 239 0
   Операційна курсова різниця 450 0 0
   Реалізація інших оборотних активів 460 15 14
   Штрафи, пені, неустойки 470 0 2
   Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 0 0
   Інші операційні доходи і витрати 490 54 39
   у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 0
   непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
   Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:      
     асоційовані підприємства 500 0 0
     дочірні підприємства 510 0 0
     спільну діяльність 520 0 0
   В. Інші фінансові доходи і витрати      
   Дивіденди 530 0 X
   Проценти 540 X 0
   Фінансова оренда активів 550 0 0
   Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
   Г. Інші доходи і витрати      
   Реалізація фінансових інвестицій 570 0 0
   Реалізація необоротних активів 580 0 0
   Реалізація майнових комплексів 590 0 0
   Неопераційна курсова різниця 600 0 0
   Безоплатно одержані активи 610 0 X
   Списання необоротних активів 620 X 0
   Інші доходи і витрати 630 867 0

   Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
   Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0
   З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0

   VI-VII. Грошові кошти та забезпечення

   Найменування показника Код На кінець року
   1 2 3
   Каса 640 1
   Поточний рахунок банку 650 110
   Інші рахунки в банку (акредитиви ,чекові книжки) 660 0
   Грошові кошти в дорозі 670 0
   Еквіваленти грошових коштів 680 0
   Разом 690 111
   Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
   Види забезпечень Код рядка Залишок забезпечення на початок року Збільшення забезпечення Сума забезпечення, що використана протягом року Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок забезпечень на кінець року
   створення забезпечення додаткових відрахувань
   1 2 3 4 5 6 7 8 9
   Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
   Забезпечення наступих витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
     760 0 0 0 0 0 0 0
     770 0 0 0 0 0 0 0
   Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
   Разом 780 0 0 0 0 0 0 0

   VIII. Запаси

    Найменування показника  Код рядка Балансова варт-ть на кінець року Переоцінка за рік
   збільшення чистої вартості реалізації* уцінка
   Сировина і матеріали 800 359 0 0
   Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 0 0 0
   Паливо 820 0 0 0
   Тара і тарні матеріали 830 0 0 0
   Будівельні матеріали 840 548 0 0
   Запасні частини 850 0 0 0
   Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
   Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 0 0 0
   Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 25 0 0
   Незавершене виробництво 890 0 0 0
   Готова продукція 900 90 0 0
   Товари 910 10 0 0
   Разом 920 1032 0 0

   Із рядка 920 гр.3 Балансу Балансова варт-ть запасів:
                                           відображених за чистою вартістю реалізації
   (921) 0
                                           переданих у переробку (922) 0
                                           оформлених в заставу (923) 0
                                           переданих на комісію (924) 0
   Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 (925) 0
   З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0

   IX-XI. Дебітори, нестачі та будівельні контракти

    Найменування показника  Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками непогашення
   до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
   1 2 3 4 5 6
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 118 118 0 0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 950 48 0 48 0

   Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 85
   Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 0
   10. Нестачі і втрати від псування цінностей
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
   Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
   Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
   11. Будівельні контракти
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
   Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників 1120 0
   валова замовникам 1130 0
   з авансів отриманих 1140 0
   Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
   варт-ть виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0

   XII-XIII. Податок на прибуток і використання амортизації

   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Поточний податок на прибуток 1210 0
   Відстрочені податкові активи:    
      на початок звітного року 1220 0
      на кінець звітного року 1225 0
   Відстрочені податкові зобов'язання:    
      на початок звітного року 1230 0
      на кінець звітного року 1235 0
   Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1241 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243 0
   Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
   у тому числі:    
      поточний податок на прибуток 1251 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
      зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 0
   13. Використання амортизаційних відрахувань.
   Найменування показника Код рядка Сума
   1 2 3
   Нараховано за звітний рік 1300 877
   Використано за рік - усього 1310 0
   в тому числі на:    
      будівництво об'єктів 1311 0
      придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 0
         з них машини та обладнання 1313 0
      придбання (створення)нематеріальних активів 1314 0
      погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
     1316 0
     1317 0

   XIV. Біологічні активи

   Групи  біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
   Залишок на початок року Надійшло за рік Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік вигоди від відновлення корисності Залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
   первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація первісна варт-ть накопичена амортизація
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
   1 Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2 в тому числі:
   3 робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4 продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   5 багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   6 1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7 інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8 Поточні біологічні активи - усього 1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   9 в тому числі:
   10 тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   11 біологічні активи в стані біологічних перетворень 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   12 1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   13 інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
   14 Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   З рядка 1430 графа 5 і графа 14: (1431) 0
   З рядка 1430 графа 6 і графа 16: (1432) 0
   З рядка 1430 графа 11 і графа 17 (1433) 0

   XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

   Найменування показника Код рядка варт-ть первісного визнання Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собіварт-ть реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
   дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
   Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   зернові і зернобобові 1510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     пшениця 1511 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     соя 1512 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   соняшник 1513 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   ріпак 1514 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   цукрові буряки (фабричні) 1515 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   картопля 1516 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція рослинництва 1518 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   в тому числі:
   приріст живої маси - усього 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      великої рогатої худоби 1531 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      свиней 1532 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   молоко 1533 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   вовна 1534 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   яйця 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   інша продукція тваринництва 1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   продукція рибництва 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     1539 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 0 0 0 0 0 0 0 0