Створення: 24.01.2012

Статут

Затверджено
загальними зборами акціонерів
Протокол від 21 березня 2009 р.

СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА
“Херсонський завод “Заряд”
(нова редакція)
2009 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Відкрите акціонерне товариство “Херсонський завод “Заряд” (далі – Товариство) створено відповідно до рі-шення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області № 774 від 21.09.1996 р. шляхом перетворення державного підприємства Херсонський завод “Заряд” у відкрите акціонерне товариство  згід-но з Указами Президента України від 26.11.1994 р. № 699/944 “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних сертифікатів”, від 19.03.1996 р. № 194/96 “Про завдання та особливості приватизації державного майна у 1996 році”.
1.2. Назва Товариства: ПОВНА: Відкрите акціонерне товариство “Херсонський завод “Заряд”. СКОРОЧЕНА: ВАТ “Завод “Заряд”.
1.3. Місцезнаходження (юридична адреса)  Товариства: Україна, 73032  м. Херсон, пров. Лісний 10.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є формування ринку праці, товарів та послуг, здійснення виробничої, комер-ційної, посередницької та інших напрямків діяльності, не заборонених чинним законодавством з метою отримання прибутку для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.
2.2. Предметом діяльності Товариства є:
•    розробка, виробництво, товарів народного споживання, продукції машинобудування, виробів з пластичних мас, іншої продукції промислового та побутового призначення;
•    науково-технічна та проектно-конструкторська діяльність;
•    інвестиційна та інша фінансова діяльність згідно чинного законодавства України;
•    розміщення коштів на довгостроковій і короткостроковій основі, участь в управління підприємствами, в яких розміщені кошти Товариства;
•    торгово-закупівельна і посередницька діяльність через комерційну, особисту торгівлю, а також через мережу власних магазинів;
•    надання послуг телефонного зв’язку;
•    збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
•    надання торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, виробничих, експертних, консультацій-них, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, транспортно-експедиційних, побутових, комуналь-них, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірінгових та інших послуг юридичним та фізичним особам;
•    здача в оренду складів, приміщень, транспортних засобів, обладнання та устаткування;
•    рекламна, видавнича, поліграфічна діяльність, організація і проведення виставок, ярмарків та аукціонів;
•    благодійницька діяльність;
•    зовнішньо-економічна діяльність;
•    здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним зако-нодавством України
Для здійснення ліцензійних видів діяльності Товариство оформлює ліцензії у передбаченому порядку.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у відповідних органах, діє згідно чин-ного законодавства України і цього статуту.
Установчим документом Товариства є статут.
Товариство, як підприємницьке товариство:
- має відокремлене майно, набуває майнові та особові немайнові права і несе відповідні обов’язки;
- може бути позивачем і відповідачем у господарських судах, судах загальної юрисдикції, третейському судах України, а також у судах інших держав;
- має право здійснювати будь-які, не суперечні законодавству та цьому статуту угоди як на Україні так і за її ме-жами, зокрема угоди купівлі-продажу, міни, оренди, поручительства, застави, підряду, будівельного підряду, страху-вання, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики та інші;
- має право засновувати інші господарські товариства, об’єднання і вступати до об’єднань з іншими суб’єктами господарської діяльності;
- має право придбавати (продавати) акції, частки (долі) інших господарських товариств на вторинному ринку;
-    може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйне майно, в тому числі на акції власного випуску для їх наступної реалізації або анулювання.
Товариство в повному обсязі володіє, розпоряджається та користується належним йому майном на правах влас-ності.
Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство, у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здій-снювати цивільно-правові угоди.
Товариство представляє свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших дер-жав, перед іншими третіми особами через свій виконавчий орган. В окремих випадках представництво Товариства перед третіми особами може покладатися також на особу, визначену вищим органом управління Товариства. При цьому керівник виконавчого органу зобов’язаний оформити та видати цій особі відповідну довіреність.
3.2. Товариство, що виникло з його реєстрацією, самостійно несе всю передбачену законодавством України від-повідальність за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.
Товариство не відповідає за борги та зобов’язання держави, як і держава не відповідає за борги та зобов’язання Товариства.
Товариство не відповідає за борги та зобов’язання акціонерів перед третіми особами.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товари-ства, у межах вартості акцій, що їм належать.
У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на майно акціонери, які на той час не повністю спла-тили за акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах повної вартості акцій, на які вони підписалися.
Товариство відповідає за зобов’язаннями своїх відокремлених підрозділів (філій, представництв).
3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, валютний та інші рахунки, які можуть відк-риватися в банках України та зарубіжних державах у відповідності до чинного законодавства України та її міждер-жавних угод.
3.4. Товариство має свою круглу печатку, штамп, фірмовий знак (символіку), товарний знак, торгову марку, а та-кож інші реквізити та атрибути юридичної особи, які визначаються відповідним компетентним органом управління Товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.
3.5. Товариство може створювати на території України та/або за її межами відокремлені підрозділи: філії, пред-ставництва та інші, які можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами Товариства.
Філією Товариства є відокремленій підрозділ, що здійснює всі чи частину його функцій.
Представництвом Товариства є його відокремлений підрозділ, розташований поза місцем знаходження Товарис-тва і який виконує функції представництва Товариства і захисту його прав.
Відокремлені підрозділи діють на підставі Положень, затверджених загальними зборами акціонерів Товариства.
Керівники філій та представництв діють від імені Товариства на підставі довіреностей.
Керівники філій та представництв Товариства призначаються на посаду наказом керівника виконавчого органу за погодженням наглядової ради акціонерів (в разі її формування та обрання).
3.6. Товариство може створювати на території України та/або за її межами дочірні підприємства. Дочірнє підприємство є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом юридичної особи. Дочірнє підприємство діє на підставі статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів Товариства. Керівники дочірніх підприємств призначаються рішенням відповідного органу Товариства згідно цього статуту. В дочірньому підприємстві рішенням загальних зборів Товариства створюється статутний капітал, який в повному обсязі формується з майна або коштів Товариства.
Між Товариством та його дочірнім підприємством існує вирішальна залежність.
3.7. Діяльність внутрішніх структурних підрозділів Товариства (управлінь, відділів, ділянок  тощо) в разі змін в організації виробництва і праці, збитковості, інших обставин, може бути припинена за рішенням виконавчого органу Товариства, погодженим з наглядовою радою (в разі її формування та обрання).
Діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства може бути припинена за рішенням загальних зборів Товариства, шляхом їх реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.
3.8. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у межах статутної діяльності та у відповідності з чин-ним законодавством.
3.9. Товариство може в межах своєї статутної діяльності укладати угоди з іноземними юридичними і фізичними особами та визначати умови взаємодії і розрахунків.
3.10. Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та не-майнових прав фізичними чи юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, визна-чаються та відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.
3.11. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що випливають з міжнародних договорів України, цим статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.
У випадках виникнення невідповідності цього статуту законодавству в наслідок його зміни, діють норми законо-давства.
3.12. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам заборонено втруча-тися у господарські відносини Товариства.
Незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності Товариства з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРА.

4.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення ФДМУ по Херсонській області.
Засновникові на час створення Товариства належало 100 % акцій.
Після створення Товариства (його державної реєстрації), реєстрації випуску акцій в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та формування системи реєстру власників іменних цінних паперів (акцій) Товариства засновник набуває статус акціонера Товариства.
Акціонерами Товариства є особи, що законним шляхом придбали акції Товариства і занесені до реєстру акціо-нерів Товариства.
На дату затвердження цієї редакції статуту акціонерами Товариства є 272 фізичних та юридичних осіб, облік яких ведеться в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
Власник акцій Товариства набуває прав та обов’язків акціонера з моменту його внесення до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.
Для вступу в Товариство (придбання статусу акціонера) будь-яка особа повинна законним шляхом придбати акції Товариства і бути занесена до реєстру акціонерів чинним порядком.
Для виходу з Товариства акціонер повинен будь-яким законним способом здійснити відчуження всіх належних йому акцій Товариства і бути виведеним з реєстру акціонерів чинним порядком. (ст.88 ЦКУ)
Порядок обігу акцій визначається законодавством.
Повний склад акціонерів Товариства, кількість належних їм акцій, відповідно до вимог чинного законодавства, обліковується та визначається у відповідності з реєстром власників іменних цінних паперів (акціонерів) і ця інфор-мація є інсайдерською, конфіденційною. Порядок розкриття інформації із системи реєстру визначається законодав-ством. Ведення реєстру акціонерів Товариства здійснюється ліцензованим професійним учасником Фондового ринку – Реєстратором – на підставі укладеного Товариством договору на ведення реєстру з Реєстратором.
4.2. Акціонер Товариства безпосередньо або в особі своїх повноважних представників має право:
- брати участь у в управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів з правом голосування по всіх питання порядку денного;
- обиратись та бути обраним до складу контролюючих та виконавчого органів управління Товариства;
- брати участь у розподілі прибутків Товариства та одержувати його частку (дивіденди) в розмірі, пропорційно кількості акцій, якими він володіє на початок виплати дивідендів;
- користуватись переважним правом на придбання акцій нової емісії та запропонованих до продажу Товариством викуплених ним акцій;
- одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та нор-мативними документами Товариства (на письмову вимогу акціонера Товариство зобов’язане надати йому для озна-йомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів. Доступ до іншої інформації здійс-нюється з урахуванням її конфіденційності та комерційної таємниці);
- у випадку ліквідації Товариства, у встановленому порядку отримати відшкодування вартості майна Товарис-тва;
- доручати управління своїми акціями іншим особам;
- продавати або іншим чином відчужувати належні йому акції (частину акцій) Товариства у встановленому зако-нодавством та цим статутом порядку;
- вийти з Товариства шляхом відчуження всіх належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законо-давством порядку;
- вимагати включення до порядку денного загальних зборів певних питань;
- на отримання інформації, що міститься на його особовому рахунку в системі реєстру акціонерів Товариства, та про всі зафіксовані в системі реєстру зміни, що виникали щодо цього акціонера та належних йому цінних паперів;
- на отримання інформації про викуплені емітентом (Товариством) цінні папери;
- акціонери, які в сукупності володіють більш як 10 % голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час з будь-якого приводу з дотриманням процедури згідно законодавства;
- акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 % голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фон-дового ринку можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють виконавчий орган Товариства;
- акціонери, які в сукупності володіють не менше як 10 % голосів, мають право вимагати проведення аудитор-ської перевірки діяльності Товариства. Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше;
- мати інші права, що передбачені чинним законодавством.
Акціонер не має права на отримання інформації щодо інших зареєстрованих в системі реєстру осіб та належних їм цінних паперів.
Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим ак-ціонером та щодо спору між ним і Товариством.
Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно, яке було пе-редане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.
4.3. Акціонер зобов’язаний:
- додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління та контролю Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- своєчасно інформувати свого реєстратора про зміну адреси, паспорту, прізвища та інших даних, необхідних для ідентифікації акціонера та ведення реєстру акціонерів. У разі ненадання (несвоєчасного надання) таких відомостей реєстратору Товариство та реєстратор не несуть відповідальності за збитки (шкоду), які можуть бути заподіяні через це акціонеру;
- своєчасно інформувати свого реєстратора про обтяження належних йму акцій Товариства зобов’язаннями;
- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також вносити вклади у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- у разі несплати акцій, на які акціонер підписався, у встановлений строк, оплатити за час прострочки 10 % річ-них від суми простроченого платежу;
- нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством, статутом та рішенням зборів Товариства.
4.4. Акціонери – власники акцій однакових типів та категорій першого і наступних випусків мають рівні права та обов’язки.
4.5. Акціонери мають право на відшкодування Товариством  збитків, пов’язаних зі зменшенням статутного капі-талу в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. Статутний капітал при створенні Товариства формується шляхом випуску акцій на суму номінальної вартос-ті, яка дорівнює сумі об’єднаних внесків засновників до статутного капіталу, а при його збільшенні – шляхом додат-кового випуску акцій (або збільшення їх номінальної вартості) за рахунок додаткових внесків до статутного капіталу акціонерів чи інших інвесторів.
Внесками до статутного капіталу можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнан-ням, а також інші майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.
Порядок оцінки не грошових вкладів в статутний капітал визначається рішенням наглядової ради Товариства і може здійснюватися або незалежним експертом, або ревізійною комісією, або іншим шляхом згідно чинного зако-нодавства. Внесок, оцінений в валюті, що діє на території України, складає долю акціонера в статутному капіталі.
5.2. Розмір статутного капіталу Товариства становить 5 000 000,00 гривень. Статутний капітал поділений на 20 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до статуту, їх реєстрації та внесення до державного реєстру.
5.4. Товариство має право приймати рішення про збільшення статутного капіталу після розміщення раніше ви-пущених акцій, повної їх оплати за вартістю, що не нижче номінальної та реєстрації всіх попередніх випусків акцій.
При збільшенні статутного капіталу акціонери мають переважне право на придбання акцій нового випуску. Ме-ханізм, терміни та умови реалізації цього переважного права визначається у відповідному рішенні загальних зборів про випуск акцій (умовах випуску).
При збільшенні статутного капіталу Товариства може здійснюватись як відкрите так і закрите розміщення акцій додаткового випуску.
У разі несплати за акції, на які особа підписалася, у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 % річних від суми простроченого платежу. В разі невиконання зобов’язань цією особою по оплаті акцій протягом 3-х місяців після встановленого строку платежу вона стає власником лише сплачених акцій. В цьому разі або несплаче-на частка акцій може бути оплачена іншими акціонерами (інвесторами), або приймається рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
Ціна та порядок реалізації несплачених акцій визначається рішенням наглядової ради.
5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено за рахунок матеріальних та нематеріальних внесків акціонерів (інвесторів) або за рахунок реінвестиції дивідендів шляхом:
а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
б) збільшення номінальної вартості акцій;
Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
5.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом:
а) зменшення номінальної вартості акцій;
б) викупу частини випущених акцій у акціонерів з їх подальшим анулюванням для зменшення їх загальної кіль-кості.
Cтатутний капітал Товариства не може бути зменшений до рівня, нижчого за мінімальний статутний капітал, встановлений чинним законодавством.
5.7. При рішенні Товариства про зменшення статутного капіталу акції (сертифікати акцій), що не подані до ану-лювання, визнаються  недійсними, але не раніше ніж через шість місяців після доведення про це до відома акціоне-рів Товариства шляхом, визначеним виконавчим органом.
Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства ви-явиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капі-талу, зареєструвати відповідні зміни до статуту та випуск акцій у встановленому порядку. Якщо вартість чистих ак-тивів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.
5.8. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відо-бражається в самостійному балансі Товариства.
5.9. Власне майно Товариства складається з:
- майна, коштів, майнових та немайнових прав, переданих йому засновниками та акціонерами в обмін на акції;
продукції та доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;
доходів від емісії цінних паперів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
До залучених (позичених) коштів і майна Товариства належать:
- кредити банків та організацій;
- кошти, майно та земля, передані Товариству у тимчасове користування.
Товариство здійснює користування та розпорядження власними та залученими коштами і майном у відповіднос-ті з метою та в рамках предмету своєї діяльності.
Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому в користу-вання, несе Товариство.
Акціонери, незалежно від кількості належних їм акцій, не мають відокремленого права на майно (кошти), яке було передане ними Товариству як плата за акції та на інше майно, яке належить Товариству.
5.10. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право:
5.10.1. Продавати, передавати безоплатно, дарувати, позичати під заставу, заставляти, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу.
5.11.2. Купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.
5.11. Товариство користується банківським (фінансовим) та товарним кредитами на комерційній договірній ос-нові. Рішення на отримання кредиту на поповнення обігових коштів приймається виконавчим органом Товариства в межах його компетенції згідно цього статуту. В такому ж порядку виконавчим органом приймається рішення про заставу власного майна Товариства.
5.12. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а якщо їх недостатньо – за рахунок інших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ВЛАСНИКІВ.

6.1. Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають вико-нання зобов’язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих доку-ментів, іншим особам.
Товариство може випускати такі цінні папери:
- іменні акції, облігації, векселі та ін.
Кожний випуск цінних паперів підлягає обов’язковій державній реєстрації згідно чинного законодавства.
Товариство має право випускати цінні папери однієї номінальної вартості, різних типів, різних за змістом та вла-стивостями, що не заборонені чинним законодавством.
Співвідношення цінних паперів різних видів, категорій і типів, які випускаються Товариством, визначається зага-льними зборами акціонерів Товариства.
Цінні папери, що випускає Товариство, оплачуються платіжними засобами, які офіційно діють на території Укра-їни.
Продаж цінних паперів Товариства в процесі емісій передбачає укладання договору з визначенням всіх умов їх придбання та оплати.
6.2. Акція Товариства – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що сто-суються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.
6.3. Акції Товариства можуть бути тільки іменними, простими та (або) привілейованими за типом. Акції Товари-ства випускаються в документарній формі з видачею акціонерам сумарного сертифікату акцій.
Акції Товариства при його створенні розподіляються виключно між засновниками, а при збільшенні статутного капіталу – або серед невизначеного кола осіб (відкрите розміщення), або серед заздалегідь визначеного кола осіб (акціонерів та/або інших інвесторів) (закрите розміщення).
В разі відкритого розміщення акції розповсюджуються шляхом відкритої підписки, можуть купуватись та прода-ватись на біржі.
6.4. Виключне право на придбання акцій при новій емісії, залежно від шляху збільшення статутного капіталу, мають особи (акціонери Товариства та/або інші інвестори), що зробили додатковий внесок до статутного капіталу. При цьому акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску.
6.5. Випуск акцій для покриття збитків Товариства, пов’язаних з його господарською діяльністю, забороняється.
6.6. Покупець акцій при формуванні або збільшенні статутного капіталу Товариства набуває право власності на них тільки після повної оплати їх вартості за ціною не нижче номінальної.
Покупець акцій Товариства на вторинному ринку набуває прав власності на них шляхом повного індосаменту, здійсненого продавцем цих акцій.
6.7. У разі смерті акціонера його акції переходять у власність до його спадкоємців. Спадкоємці чинним порядком заносяться до реєстру акціонерів.
6.8. Привілейовані акції Товариства.
6.8.1. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 25% статутного капіталу Товариства. Власник привілейованих акцій має право на одержання фіксованого у процентах до їх номінальної вартості щоріч-ного дивіденду, а також на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства в разі його ліквідації. Виплата дивіден-дів провадиться у розмірі, зазначеному в умовах випуску акцій, незалежно від розміру одержаного Товариством прибутку у відповідному році. У тому разі, коли прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів по привілейованих акціях провадиться за рахунок резервного фонду.
Дивіденди по привілейованих акціях за згодою сторін можуть виплачуватись в не грошовій формі.
6.8.2. Якщо розмір дивідендів, що виплачуються акціонерам по простих акціях, перевищує розмір дивідендів по привілейованих акціях, власникам останніх, за рахунок наявного прибутку Товариства і за рішенням загальних збо-рів, може провадитися доплата до розміру дивідендів, виплачених власникам простих іменних акцій.
6.8.3. Привілейовані акції не дають право їх власникам брати участь в управлінні Товариством (голосувати на загальних зборах акціонерів).
6.9. Облігація Товариства – цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та Товариством, підтверджує зобов’язання Товариства повернути власникові обліга-ції її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.
6.10. Для залучення додаткових коштів Товариство може здійснювати випуск облігацій в порядку, передбачено-му чинним законодавством лише після повної оплати усіх випущених акцій. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.
6.11. Рішення про випуск облігацій приймається виконавчим органом за погодженням з наглядовою радою.
6.12. Облігації Товариства можуть бути  іменними та (або) на пред’явника, процентними або безпроцентними, цільовими, дисконтними, такими, що вільно обертається або з обмеженим колом обігу, звичайними та з додатковим забезпеченням.
6.13. Товариство зобов’язане вести облік усіх видів та типів емітованих ним цінних паперів та персональний облік власників іменних цінних паперів.
За належну організацію такого обліку персональну відповідальність несе керівник виконавчого органу Товарист-ва.
Облік акціонерів Товариства і належних їм іменних цінних паперів Товариства ведеться в системі реєстру влас-ників іменних цінних паперів.
Для цього виконавчий орган Товариства укладає договір з незалежним реєстратором на ведення реєстру власни-ків іменних цінних паперів. Умови цього договору затверджуються наглядовою радою Товариства.
Порядок ведення реєстру, внесення змін до нього, надання Товариству переліку акціонерів для реалізації ними їх прав, доступу до інформації з системи реєстру визначається чинним законодавством.
6.14. Акції Товариства на носіях, створених засобами обчислювальної техніки, обліковуються в системі реєстру у реєстратора Товариства.
6.15. Для підтвердження власності акціонера на його акції, акціонеру видається сумарний сертифікат акцій при умові повної їх оплати.
6.16. Сертифікат акцій підписується головою виконавчого органу Товариства та уповноваженою особою реєст-ратора та засвідчується печатками Товариства та реєстратора.
6.17. Виписка з реєстру власників іменних цінних паперів про стан особового рахунку власника іменного цінного паперу видається і засвідчується уповноваженою особою реєстратора Товариства по зверненню такого власника тільки в межах його особового рахунка.

7. ФОНДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

7.1. Чистий прибуток, одержаний після обов’язкових розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.
Порядок розподілу прибутку затверджується виключно загальними зборами Товариства.
7.2. За рахунок прибутку Товариство за поданням виконавчого органу, затвердженим вищим органом Товарист-ва, може створювати фонди:
- резервний;
- розвитку виробництва;
- матеріального стимулювання та соціального розвитку;
- оплати дивідендів;
- фонд викупу акцій;
а також інші фонди, що сприятимуть діяльності Товариства.
7.3. Резервний фонд створюється шляхом щорічних обов’язкових відрахувань у розмірі не менше 5 % від суми чистого прибутку до досягнення ним величини, що становить не менше 25 % статутного капіталу Товариства і підт-римується на цьому рівні. Кошти цього фонду використовуються для покриття витрат, пов’язаних із відшкодуванням збитків та непередбачених витрат за підсумками року. Рішення про використання резервного фонду приймається виконавчим органом Товариства.
7.4. Розміри відрахувань до фонду розвитку виробництва визначаються вищим органом Товариства за пропози-цією виконавчого органу, і використовуються згідно кошторисів їх використання на підставі перспективного і річ-ного планів, затверджених вищим органом Товариства.
7.5. Розміри відрахувань до фонду матеріального стимулювання та соціального розвитку визначаються вищим органом Товариства за пропозицією виконавчого органу. Фонд матеріального стимулювання та соціального розвит-ку створюється для фінансування по утриманню об’єктів соціальної сфери, задоволення соціальних потреб працюю-чих в Товаристві та проведення культурно-масових і інших відповідних заходів. Витрати по цьому фонду визнача-ються, виходячи з об’ємів відрахувань на соціальні заходи, по встановленим нормам.
7.6. Розміри відрахувань до фонду викупу акцій визначаються вищим органом Товариства за пропозицією вико-навчого органу, і використовуються для розрахунків за викуплені Товариством акції за рішенням виконавчого орга-ну.
7.7. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, у розмірі, визначеному рішенням загальних зборів акціонерів, може спрямовуватись на виплату дивідендів.
Розмір нарахованої за рік суми цього фонду за поданням виконавчого органу погоджується радою та затверджу-ється вищим органом Товариства.
Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за під-сумками роботи Товариства за рік.
На виплату дивідендів може бути використаний як прибуток попереднього періоду (року), так і прибуток, отри-маний за результатом діяльності минулих років і не використаний на інші цілі, а також інші власні джерела для ви-плати дивідендів.
Безумовна виплата дивідендів здійснюється лише власникам привілейованих акцій відповідно до умов їх випуску.
Розмір чистого прибутку попереднього періоду (року), за результатами якого можуть виплачуватись дивіденди, визначається за даними бухгалтерського обліку.
Дивіденди нараховуються за рішенням загальних зборів акціонерів один раз на рік за результатами господарської діяльності товариства за минулий календарний рік. Дата початку виплати дивідендів визначається зборами. Дивіденди виплачуються протягом 120 днів, починаючи з дати початку їх виплати шляхом перерахування коштів на поточні рахунки юридичним особам та готівкою в касі Товариства. За письмовою заявою акціонера дивіденди на його ім’я можуть перераховуватись поштовим переказом. Витрати на поштові перекази покладаються на отримувача дивідендів.
Право на отримання дивідендів пропорційно частці кожного з акціонерів мають особи, які є акціонерами товари-ства на початок строку виплати дивідендів.
Про прийняте загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів акціонери можуть повідомлятися публіка-цією в місцевій пресі або поштою за адресами, зазначеними в реєстрі акціонерів Товариства. Інформування акціоне-рів про прийняте рішення організовує виконавчий орган Товариства.
Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку Товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.
Не отримані протягом встановленого терміну дивіденди мають бути безумовно виплачені акціонерам за їх звер-ненням до Товариства протягом 3 років після закінчення встановленого зборами терміну їх виплати.
Для отримання дивідендів акціонер повинен пред’явити документ, який дозволяє ідентифікувати його згідно ін-формації з реєстру акціонерів Товариства.
Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.
Дивіденди можуть сплачуватись у грошовій формі, продукцією або цінними паперами Товариства.
Дивіденди не нараховуються на акції, які не були випущені в обіг, вартість яких не була повністю сплачена та ви-куплені Товариством.
7.8. Дивіденди не виплачуються і рішення зборів про їх виплату є недійсним в таких випадках:
- до повної сплати всього статутного капіталу;
- при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резе-рвного фонду.
7.9. Заборонено коригувати дивіденди по видах акцій, по строкам їх виплати, часу придбання та іншим критері-ям, що ставлять в нерівне положення акціонерів.
7.10. Порядок покриття збитків затверджується виключно загальними зборами Товариства.
Збитки, майнова та моральна шкода, що заподіяні Товариству внаслідок порушень його майнових та немайнових прав фізичними та юридичними особами, в тому числі державними органами влади та управління, відшкодовуються Товариству у встановленому чинним законодавством порядку.
7.11. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного фонду, а якщо їх недостатньо – за рахунок ін-ших коштів, що є в Товаристві або реалізації майна Товариства.
7.12. При ліквідації Товариства збитки, при їх наявності, покриваються за рахунок всього власного майна Това-риства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

8.1. До органів управління та контролю Товариства належать:
- загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган управління;
- наглядова рада акціонерів Товариства (далі «рада») – колегіальний представницький орган управління та конт-ролю за діяльністю виконавчого органу;
- Директор – одноосібний виконавчий орган управління Товариства;
- ревізійна комісія (ревізор) Товариства – колегіальний або одноосібний представницький орган контролю за фі-нансовою діяльністю виконавчого органу;
Посадовими особами Товариства визнаються:
- весь склад наглядової ради;
- Директор;
- голова ревізійної комісії (ревізор).
Посадовими особами можуть бути особи, яким це не заборонено чинним законодавством.
Члени одного органу управління не можуть бути членами інших органів управління та контролю.
Посадові особи несуть передбачену чинним законодавством України відповідальність за шкоду, заподіяну ними Товариству, за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації.
Кількість разів обрання до органів управління Товариства не обмежена.
8.2. Загальні збори акціонерів.
8.2.1. Скликання, порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, їх правомочність, вибори до органів управління та контролю Товариства, здійснюється у відповідності з чинним законодавством України, цим статутом, Регламентом загальних зборів Товариства, та Положеннями про виконавчий орган, ревізійну комісію (ре-візора) та раду Товариства (в разі їх прийняття).
8.2.2. Загальні збори є вищим органом Товариства. Вони скликаються на території України, як правило, за місцезнаходженням Товариства не рідше одного разу на рік в місці і в термін, встановлений органом Товариства (акціонерами), який (які) ініціює (ють) збори.
Щорічні звітні чергові загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства.
Позачергові збори можуть скликатися виконавчим органом у разі необхідності вирішення питань, які виходять за межі компетенції виконавчого органу або наглядової ради, неплатоспроможності Товариства, а також на письмову вимогу ради, або ревізійної комісії (ревізора) Товариства, або акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10% голосів, а також в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства.
При скликанні позачергових зборів за ініціативою ради або ревізійної комісії (ревізора) вони повинні бути безу-мовно скликані виконавчим органом не пізніше ніж через 65 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги.
Позачергові збори в будь-який час та з будь-якого приводу можуть бути скликані за ініціативою акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10% голосів, в порядку, визначеному законодавством.
При скликанні позачергових зборів за ініціативою акціонерів, які володіють у сукупності більш ніж 10% акцій Товариства, та у разі, коли виконавчий орган не виконав такої вимоги протягом 20 днів, усі повноваження виконав-чого органу по організації підготовки та проведенню зборів переходять до таких акціонерів з дотриманням всієї процедури скликання зборів відповідно до вимог законодавства.
Відшкодування (або невідшкодування) витрат цих акціонерів, пов’язаних із організацією підготовки та прове-денням позачергових зборів, здійснюється за рішенням цих зборів.
8.2.3. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери Товариства незалежно від кількості, типу та категорії акцій, власниками яких вони є на день проведення зборів. Власники привілейованих акцій не мають права голосування на загальних зборах.
8.2.4. Правомочність загальних зборів та прийняття ними рішень, визначається відповідно до чинного законо-давства України та цього статуту.
Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім процедурних.
Загальні збори відкриває особа (орган), яка ініціювала збори (уповноважена особа відповідного органу), або особа за її дорученням.
Процедурні питання зборів, а саме: затвердження протоколу мандатної комісії, обрання голови та секретаря (сек-ретаріату) зборів, обрання лічильної комісії, прийняття рішення про надання згоди на присутність на зборах неакціо-нерів Товариства, визначення форми голосування (відкрите чи закрите) з питань порядку денного, затвердження рег-ламенту порядку денного зборів та ін. вирішуються відкриваючою збори особою (уповноваженим представником групи акціонерів, які ініціювали позачергові збори, коли виконавчий орган відмовився (не проводить) скликати по-зачергові збори) чи обраним головою зборів.
За рішенням акціонерів шляхом голосування простою більшістю голосів ведення загальних зборів та складання протоколу зборів може доручатися представникам реєстратора Товариства.
Голосування з процедурних питань до обрання лічильної комісії проводиться відкрито бюлетенями із зазначен-ням кількості акцій (голосів) та результати підраховуються особою, яка відкриває збори чи обраним головою зборів.
Усі протоколи загальних зборів мають бути підписані головою і секретарем зборів та завірені печаткою Товарис-тва, і не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів передані виконавчому органу Товариства.
Рішення, прийняті загальними зборами в рамках чинного законодавства з дотриманням встановленої процедури і при наявності кворуму, є обов’язковими для виконання посадовими особами та акціонерами Товариства.
Рішення загальних зборів, які протирічать чинному законодавству, не є обов’язковими для їх виконання іншими органами управління Товариства та акціонерами.
8.2.5. Збори вважаються правомочними, якщо для їх проведення зареєструвалось та беруть участь акціонери, які володіють більш ніж 60 % акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення ре-єстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.
В разі відсутності такого кворуму збори вважаються такими, що не відбулись.
8.2.6. До компетенції загальних зборів Товариства відноситься:
а) внесення змін до статуту Товариства (прийняття нової редакції), у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;
б) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;
в) прийняття рішення про припинення діяльності (реорганізацію або ліквідацію) Товариства, призначення комісії з реорганізації (ліквідаційної комісії), затвердження ліквідаційного балансу;
г) затвердження річної фінансової звітності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
д) визначення колегіальної (правління, дирекція, ревізійна комісія) чи одноосібної (Генеральний директор, директор, ревізор) форми виконавчого органу та органу контролю за фінансовою діяльністю виконавчого органу;
е) обрання та відкликання наглядової ради (а також кандидатів у члени ради), Директора та ревізійної комісії (ре-візора) Товариства (в разі дострокового звільнення Директора між зборами або неможливості виконувати ним свої посадові обов’язки з інших причин, призначення тимчасово виконуючого обов’язків Директора до найближчих за-гальних зборів належить до компетенції ради Товариства);
є) прийняття рішення про передачу ведення реєстру незалежному реєстратору;
ж) визначення повноважень органів управління Товариства;
з) делегування іншим органам управління Товариства повноважень, що належать вищому органу Товариства, або прийняття до компетенції зборів з окремих питань – повноважень інших органів управління і контролю;
і) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у ви-падках, передбачених законом, а також, в окремих випадках, визначених зборами;
к) прийняття рішення про відшкодування (або невідшкодування) витрат акціонерів, пов’язаних із проведенням аудиторської перевірки за їх ініціативою, а також організацією підготовки та проведенням позачергових загальних зборів;
л) визначення форми існування цінних паперів, співвідношення цінних паперів різних видів, категорій і типів, які випускаються Товариством;
м) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товари-ства в розмірах та порядку, передбаченому законодавством України;
н) затвердження внутрішніх нормативних актів, Положень Товариства, рішень органів управління, що потребу-ють, згідно цього статуту та чинного законодавства, затвердження загальними зборами Товариства;
о) прийняття рішення про оплату та визначення розміру оплати роботи членів ради Товариства в її складі;
п) затвердження змін, що відбулись в період між зборами, в складі органів управління Товариства.
Рішення, визначені в п.п. “а”, “б”, “в”, “г”, “д”, “е”, “є”, “ж”, “з”, “і”, “к”, “л” належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані до компетенції інших органів управління. До виключної компетенції за-гальних зборів статутом товариства і законом може бути також віднесене вирішення інших питань.
Вищий орган Товариства може розглядати і приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, в тому числі і тих, які передані до компетенції іншого органу управління.
8.3. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з таких питань:
- зміна статуту Товариства;
- прийняття рішення про припинення діяльності (реорганізацію або ліквідацію) Товариства;
З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
8.4. Голосування на зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.
Акціонер Товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання щодо вчинення правочину з цим акціонером та щодо спору між ним і Товариством.
8.5. Акціонери вважаються поінформованими про скликання загальних зборів акціонерів, якщо про дату, час, місце проведення зборів та порядок денний не менше ніж за 45 днів їм доведено або під підпис, або повідомлено персонально рекомендованим поштовим повідомленням за адресами, наведеними в реєстрі власників акцій, та опубліковано в місцевій пресі і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР). Датою персонального сповіщення є дата поштового відправлення або дата доведення під підпис.
8.6. Будь-який з акціонерів вправі вносити пропозиції щодо розгляду будь-яких питань на загальних зборах акці-онерів Товариства, за умови, що вони були письмово внесені ним не пізніше, як за 30 днів до скликання зборів. Рі-шення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається органом, що ініціював збори Товариства.
Пропозиції акціонерів, що володіють понад 10 % голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.
Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів або шляхом публікації в місцевій пресі, в якій публікувалось повідомлення про скликання цих зборів, або персонально під підпис чи поштою рекомендованими листами.
Доведення інформації про зміни в порядку денному зборів організовує орган, що ініціював збори, одним з вище зазначених способів.
8.7. Акціонерам Товариства повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, внесеними на розг-ляд зборів акціонерів, до скликання зборів. Ця можливість реалізується акціонерами шляхом їх звернення до органу, який ініціював збори. Всі витрати, пов’язані з наданням документів для ознайомлення (поштові розсилки, копіювання та ін.), здійснюються за рахунок цих акціонерів.
8.8. Акціонери можуть передавати право голосу на загальних зборах своїм повноважним представникам, офор-мивши це чинним порядком.
Довіреності на право участі та голосування на загальних зборах можуть бути посвідчені нотаріально, реєстратором або Директором Товариства. Особи, крім Директора, яким можуть бути надані повноваження посвідчувати довіреності, визначаються відповідним наказом Директора.
8.9. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у зборах, здійснюється у день проведення зборів згідно з реєстром акціонерів, який надається реєстратором. Реєстрація проводиться мандатною комісією, яка створюється або органом, що ініціював збори, або реєстратором на підставі укладеної з ним додаткової угоди до договору на ведення реєстру.
Реєстр акціонерів надається реєстратором в письмовій формі, за письмовим запитом Товариства, і повинен бути прошитим, засвідченим підписом і печаткою реєстратора. В запиті обов’язково вказується дата, на яку повинен бути складений реєстр.
Реєстр акціонерів видається уповноваженій особі Товариства, яка визначена в окремому наказі керівника вико-навчого органу Товариства і відображена у відповідному журналі системи реєстру, сформованій реєстратором, або уповноваженій особі за окремою довіреністю, або висилається поштою, чи іншим погодженим способом.
Порядок надання реєстру (переліку акціонерів) і реєстрації учасників загальних зборів, які скликаються за ініціа-тивою акціонерів, що володіють у сукупності більш як 10 % голосів, визначається відповідними нормативними до-кументами ДКЦПФР.
Доказом наявності чи відсутності кворуму загальних зборів і, відповідно, доказом правомочності загальних збо-рів щодо прийняття рішень, є належним чином оформлений реєстр для реєстрації учасників зборів, складений реєст-ратором Товариства на дату проведення зборів, з повним переліком усіх акціонерів Товариства, згідно з яким зареє-струвалися (розписалися в отриманні бюлетеню для голосування) для участі у зборах акціонери.
Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10% голосів, та/або ДКЦПФР можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у загальних зборах, про що вони до початку реєстрації письмово повідомляють Директора Товариства.
8.10. Директор Товариства, який не є акціонером, може брати участь в зборах акціонерів з правом дорадчого го-лосу.

9. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

9.1. Наглядова рада акціонерів Товариства (далі «рада») є постійно діючим колегіальним представницьким органом управління та контролю, який обирається загальними зборами з числа акціонерів для здійснення управління та контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства, та захисту прав акціонерів Товариства між зборами і виконує свої функції до її переобрання.
Якщо кількість акціонерів Товариства перевищує 50 осіб, створення ради обов’язкове. В іншому разі рада може створюватись або ні за рішенням загальних зборів.
Метою діяльності ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їх інвес-тицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутко-вості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу Товариства.
9.2. Кількісний склад та термін повноважень ради визначається загальними зборами при її обранні. До складу Ради обираються акціонери-фізичні особи особисто, а акціонери-юридичні особи, обрані в Раду, вводять свого представника до її складу на підставі довіреності. Акціонер-юридична особа, який обраний до складу Ради, може будь коли міняти свого представника, оформлюючи відповідно нову довіреність на свого представника. В разі, коли ця заміна відбулась між загальними зборами, на наступних зборах голова ради лише інформує про це.
Голова ради обирається персонально загальними зборами.
При неможливості виконувати обов’язки голови наглядової ради (втрата статусу акціонера, складання повнова-жень за власною ініціативою, або з інших причин) головою ради до наступних загальних зборів рішенням наглядо-вої ради призначається один з її членів.
9.3. За рішенням зборів, з метою заміщення членів ради між зборами, які з того чи іншого приводу не мають мо-жливості виконувати обов’язки члена ради або втратили статус акціонера, можуть обиратися кандидати в члени ради на той же термін. До складу ради замість вибувшого члена вводиться кандидат (кандидати), у порядку більшо-сті голосів, набраних ними при їх обранні зборами. Про заміну члена ради кандидатом голова ради повідомляє акці-онерів на найближчих загальних зборах.
Будь-який член ради може бути відкликаний зборами акціонерів до закінчення терміну повноважень ради.
9.4. Рада :
—    розробляє та готовить разом з Директором зміни та доповнення до статуту Товариства, внутрішні нормати-вні документи;
—    призначає до найближчих загальних зборів тимчасово виконуючого обов’язки Директора в разі його дост-рокового звільнення або неможливості ним виконувати свої обов’язки з інших причин;
—    приймає рішення на підставі пропозицій Директора про реорганізацію або ліквідацію структурних підрозді-лів Товариства;
—    приймає рішення про порядок оцінки негрошових внесків до статутного капіталу Товариства з подальшим затвердженням загальними зборами;
—    приймає рішення про вступ (вихід) Товариства в (з) асоціації та інші об’єднання;
—    приймає рішення про викуп випущених Товариством акцій у своїх акціонерів та їх подальшу реалізацію;
—    приймає рішення про реалізацію несплачених на затверджених загальними зборами умовах розміщення ак-цій при додаткових емісіях;
—    приймає рішення про заснування (співзаснування) Товариством нових господарських товариств та внесення до їх статутних капіталів майна (коштів) або інших активів Товариства в будь-яких розмірах;
—    приймає рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу;
—    приймає рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства;
—    приймає рішення про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;
—    за поданням Директора затверджує організаційну структуру та штатний розклад Товариства;
—    попередньо розглядає кандидатури Директора та членів ревізійної комісії (ревізора) і дає свої рекомендації для їх обрання загальними зборами;
—    голова ради від імені Товариства підписує трудовий контракт із Директором Товариства;
—    попередньо розглядає звіти, які в чинному порядку подає Директор, та висновки і матеріали перевірок і службових розслідувань ревізійної комісії (ревізора), та, в разі потреби, приймає по них рішення чи дає рекомендації (клопотання) загальним зборам;
—    узгоджує за поданням Директора порядок денний загальних зборів і попередньо розглядає і готує свої про-позиції по питанням, винесеним на розгляд загальних зборів;
—    розглядає пропозиції Директора або акціонерів щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства і реко-мендує загальним зборам розмір і спосіб його зміни;
—    погоджує рішення Директору про призначення чи відкликання головного бухгалтера Товариства;
—    ініціює у разі необхідності дострокове переобрання Директора;
—    ініціює у разі необхідності проведення позачергових зборів акціонерів;
—    за поданням Директора чи за власною ініціативою надає загальним зборам рекомендації щодо господарсь-ко-фінансової доцільності створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв Товарис-тва;
—    аналізує дії Директора щодо управління Товариством, реалізації кадрової, інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання та виконання ним рішень загальних зборів та ради Товариства;
—    організує та забезпечує належне функціонування внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
—    здійснює контроль за ефективністю зовнішнього аудиту, об’єктивністю та незалежністю аудитора;
—    здійснює контроль за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок ревізійною комі-сією (ревізором) чи зовнішнім аудитором;
—    визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства (крім членів ради), його дочірніх підприємств, філій та представництв;
—    визначає основні напрямки діяльності Товариства, затверджує річний бюджет, бізнес-плани та здійснює ко-нтроль за їх реалізацією;
—    визначає форми контролю за діяльністю Директора, в тому числі обов’язкову кількість та персоніфікацію пі-дписів на фінансових документах (платіжних дорученнях) Товариства, договорах оренди, придбання, відчуження, застави майна Товариства, поручительства та отримання кредиту (надання позики третім особам);
—    визначає перелік створюваних фондів, узгоджує розміри відрахувань до них за поданням Директора та представляє пропозиції на затвердження загальними зборами;
—    визначає порядок прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
—    визначає загальні засади інформаційної політики Товариства;
—    здійснює контроль за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
—    визначає склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них;
—    встановлює порядок надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами;
—    затверджує умови договору з незалежним реєстратором на ведення реєстру власників іменних цінних папе-рів Товариства;
—    звітує про свою діяльність перед загальними зборами Товариства;
—    за поданням Директора рекомендує загальним зборам розмір дивідендів;
—    ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки та службові розслідування;
—    погоджує рішення Директора про передачу майна Товариства в оренду, або орендування будь якого майна в інтересах діяльності Товариства на будь-яку суму;
—    дає письмову згоду Директору на укладання консалтингових договорів на суму, що перевищує 20 000 грн.;
—    дає письмову згоду Директору на укладання господарських договорів, контрактів, угод в рамках статутної діяльності на суму, що перевищує ______ % статутного капіталу;
—    дає письмову згоду Директору на укладання договорів кредиту та застави майна Товариства на будь-яку суму;
—    дає письмову згоду Директору на придбання чи відчуження рухомого або нерухомого майна Товариства на будь-яку суму;
—    дає письмову згоду Директору на укладання договорів поручительства на будь-яку суму;
—    надає письмову згоду Директору на видачу векселів від імені Товариства на будь-яку суму;
—    надає письмову згоду Директору на придбання облігацій та векселів інших підприємств, організацій, уста-нов;
—    надає письмову згоду Директору на придбання Товариством акцій (долей) існуючих господарських това-риств на вторинному ринку на будь-яку суму;
—    надає письмову згоду Директору на випуск Товариством облігацій;
—    приймає рішення про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених п.12.3 цього статуту;
—    погоджує економічні умови колективного договору перед підписанням його Директором;
—    погоджує рішення Директора про припинення діяльності структурних підрозділів Товариства, управлінь в разі змін в організації виробництва і праці, збитковості, інших обставин;
—    погоджує рішення Директора про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Товариства, затверджує їх положення;
—    погоджує рішення Директора про призначення та зміщення керівника і головного бухгалтера дочірніх підп-риємств та відокремлених підрозділів Товариства;
—    погоджує разом з Директором господарські угоди, які укладаються керівництвом дочірніх підприємств, фі-лій, представництв на суми, що перевищують встановлені їхніми положеннями або статутами розміри;
—    погоджує разом з Директором рішення керівництва дочірнього підприємства на придбання та відчуження майна (основних фондів);
—    погоджує разом з Директором порядок формування фондів дочірнього підприємства;
—    здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства. В своїй діяльності керується цим ста-тутом та Положенням про наглядову раду Товариства (в разі її прийняття).
Зазначена в цій статті гранична вартість угод, що потребують письмової згоди ради, визначається як сумарна вартість відповідних угод за календарний місяць.
До компетенції ради рішенням загальних зборів можуть бути віднесені додаткові права, які належать загальним зборам. Це рішення повинно бути відображено в змінах до статуту або в окремому протоколі загальних зборів.
9.5. Рада має право отримувати всю інформацію про діяльність Товариства, за рахунок Товариства залучати екс-пертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства. Голова ради має право приймати участь в засіданнях, нарадах виконавчого органу з правом дорадчого голосу.
9.6. Рада не має адміністративно-розпорядчих функцій і не має права втручатися в поточну господарську та адміністративно-розпорядчу діяльність Директора, яка здійснюється ним в межах наданої цим статутом компетенції, за виключенням прийняття рішення про залучення експертів, аудиторів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства в рамках здійснення контролю за діяльністю Директора. В цьому випадку Директор зобов’язаний представити необхідні для перевірки документи та укласти відповідну угоду з обраним радою експертом (аудитором) на умовах, визначених радою.
9.7. Рада здійснює інші дії, передбачені цим статутом, положенням про раду Товариства, та чинним законодавством України.
9.8. Члени ради не можуть бути у складі виконавчого органу або ревізійної комісії Товариства.
Член ради повинен особисто виконувати свої обов’язки і приймати участь в роботі ради. Член ради не може пе-редавати свої повноваження іншому члену ради або третім особам.
9.9. Засідання ради проводиться по необхідності, і є правомочними, якщо на них присутні не менше, як 2/3 її членів, в тому числі голова ради. Голосування на засіданнях ради проводяться за принципом: один член ради – один голос. Усі рішення, погодження, рекомендації від імені ради приймаються простою більшістю голосів і оформлюються протоколами. У разі розподілу голосів порівну голос голови ради є вирішальним.
На своєму першому засіданні після прийняття загальними зборами рішення про передачу ведення реєстру незалежному реєстратору Рада затверджує умови договору на ведення реєстру з цим реєстратором.
9.10. Позачергові засідання ради скликаються на вимогу голови ради (в його відсутність – замісника), 1/2 її чле-нів, Директора, голови ревізійної комісії (ревізора), головного бухгалтера Товариства.
Директор та голова ревізійної комісії (ревізор) можуть вимагати від голови ради включення питань до порядку денного засідань ради. Письмові пропозиції з питань, що пропонуються до порядку денного, документи, необхідні для розгляду цих питань, та проекти рішень подаються не менше, ніж за 1 (один) робочий день до скликання засі-дання ради.
9.11. Для ведення протоколів і діловиробництва ради з числа її членів може призначатися секретар.
9.12. Протоколи засідань ради підписуються всіма присутніми на засіданні членами ради і зберігаються у голови.
9.13. Рішення ради, прийняті на її засіданнях в межах наданої їй статутом компетенції, обов’язкові для всіх орга-нів управління (крім загальних зборів) і акціонерів Товариства.
9.14. В разі, коли виникає термінова потреба прийняття рішення з питання, яке належить до компетенції нагля-дової ради, допускається прийняття рішення методом опитування членів ради. В цьому разі проект рішення або пи-тання для голосування направляється членам ради, які можуть або підписати відповідний проект рішення ради, або  в письмовій формі викласти свою окрему думку. Рішення в такому випадку вважається прийнятим, якщо запропонований проект підписаний простою більшістю членів ради.
9.15. Витрати ради, які пов’язані з виконанням її обов’язків, відшкодовуються за рахунок Товариства.
9.16. За рішенням загальних зборів робота акціонерів в складі ради може бути оплачуваною. Розмір цієї оплати визначається загальними зборами.
9.17. Члени ради несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
9.18. Детально процедура обрання ради, порядок скликання засідань, її робота, прийняття рішень, відносини з іншими органами управління та контролю та ін. визначаються в Положенні про наглядову раду Товариства (в разі його прийняття).
9.19. Голова та будь-який член ради можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов’язків та виве-деними з її складу рішенням загальних зборів до закінчення терміну, на який вони обирались.
При втраті статусу акціонера Товариства голова чи будь-який член ради автоматично вибувають із складу ради, замість них вводяться кандидати у члени ради у порядку більшості голосів, набраних ними при їх обранні зборами, про що зазначається в протоколі найближчого засідання ради. Про зміни в складі ради, коли не потрібно дообрання членів ради до визначеної зборами кількості, її голова тільки інформує загальні збори.

10. ДИРЕКТОР.

10.1. В Товаристві утворюється та обирається одноосібний виконавчий орган управління – Директор, який здійс-нює адміністративно-розпорядче та господарське керівництво його поточною діяльністю, організовує виконання рішень загальних зборів та ради, представляє Товариство у його відносинах з третіми особами.
10.2. Директор обирається загальними зборами простою більшістю голосів учасників зборів і виконує свої функ-ції до його переобрання. Термін повноважень Директора визначається зборами при його обранні.
Директор може не бути акціонером Товариства.
Директор одноосібно приймає рішення в рамках наданої статутом та законодавством компетенції і несе за них повну персональну відповідальність. Рішення Директора оформлюються наказами.
Директор після його обрання загальними зборами акціонерів повинен вступити у трудові відносини з Товарист-вом (якщо таких не було) та входити до штатної чисельності робітників Товариства.
Директор повинен особисто виконувати свої обов’язки.
10.3. Директор підзвітний загальним зборам акціонерів та раді Товариства, організує виконання їх рішень.
10.4. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених цим статутом та діючим законодавством.
10.5. Директор зобов’язаний не пізніше ніж через 60 днів після закінчення фінансового року подати на розгляд раді та ревізійній комісії зведений річний баланс, річний звіт та зведений звіт прибутків і збитків.
10.6. Директор може бути у будь-який час усунений від виконання своїх обов’язків рішенням загальних зборів до закінчення терміну, на який він обирався. При цьому трудовий контракт вважається також припиненим.
Повноваження Директора автоматично достроково припиняються у разі:
- складання повноважень за його особистою заявою;
- визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
- у випадку його смерті.
В разі дострокового звільнення Директора між зборами або неможливості виконувати ним свої посадові обов’язки з інших причин, тимчасово виконуючий обов’язки (ТВО) Директора до найближчих загальних зборів призначається радою Товариства. ТВО Директора користується всіма посадовими правами та виконує всі посадові обов’язки до найближчих загальних зборів.
10.7. Питання усунення Директора від виконання своїх обов’язків і призначення на його місце нового чинним порядком включається до порядку денного найближчих зборів за ініціативою ради або акціонера (ів) Товариства, який(і) володіє(ють) більше 10% акцій, розглядається та вирішується зборами.
10.8. До компетенції Директора відносяться всі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що, згідно з чинним законодавством, цим статутом або рішенням зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції іншого органу управління Товариства.
Директор:
—    без довіреності виконує представницькі функції від імені Товариства перед третіми особами;
—    планує та організовує господарську, кадрову, фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення гро-шово-розрахункових операцій, матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства, всіх його структурних підрозділів, забезпечує її ефективність в інтересах акціонерів;
—    організовує виконання рішень загальних зборів та ради Товариства;
—    організовує військовий облік та мобілізацій¬ні заходи згідно з чинним законодавством України з метою збере-ження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобіліза¬ційного резерву;
—    звітує перед загальними зборами та радою про виконання їх рішень та результати господарської діяльності Товариства;
—    приймає участь в розробці змін та доповнень до статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;
—    готує проекти статутів (Положень) дочірніх підприємств, відокремлених підрозділів Товариства;
—    планує діяльність філій, представництв Товариства, організує їх роботу та контролює виконання планів та за-вдань;
—    складає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню переліку та розмірів відрахувань до фондів Товарист-ва, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд ради та загальних зборів Товариства;
—    надає на затвердження наглядовій раді пропозиції з організаційної структури Товариства;
—    надає пропозиції раді та загальним зборам щодо доцільності збільшення статутного капіталу Товариства;
—    надає раді та загальним зборам рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх пі-дприємств, філій, представництв;
—    може ініціювати перед радою та загальними зборами рішення від імені Товариства про заснування інших гос-подарських товариств і внесення до їх статутних капіталів майна, коштів Товариства;
—    визначає умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
—    розробляє та представляє для затвердження загальними зборами річний та перспективний фінансовий та гос-подарський плани розвитку Товариства;
—    розпоряджається коштами та майном Товариства в межах та на умовах, визначених цим статутом;
—    самостійно укладає консалтингові договори на суму до 20 000 грн.;
—    самостійно укладає господарські договори, контракти, угоди в рамках статутної діяльності на суму до ______ % статутного капіталу;
—    за письмовою згодою ради укладає та підписує договори кредиту та застави майна Товариства на будь-яку суму;
—    за письмовою згодою ради укладає та підписує договори (угоди) відчуження чи придбання рухомого або не-рухомого майна, будівель, споруд, основних засобів Товариства на будь-яку суму;
—    за письмовою згодою ради укладає та підписує договори оренди майна Товариства;
—    за письмовою згодою ради укладає та підписує договори поручительства Товариства на будь-яку суму;
—    за письмовою згодою ради видає векселі від імені Товариства на будь-яку суму;
—    за письмовою згодою ради придбає облігації та векселі інших підприємств, організацій, установ на будь-яку суму;
—    за письмовою згодою ради придбає частки в статутному капіталі існуючих господарських товариств на вто-ринному ринку на будь-яку суму;
—    за погодженням з радою приймає рішення про випуск облігацій товариства на будь-яку суму, в розмірах, ви-значених чинним законодавством;
—    подає на затвердження радою рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію відокремлених підрозділів дочірніх підприємств Товариства, їх положення;
—    подає на затвердження радою рішення про призначення та зміщення Директора та головного бухгалтера до-чірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
—    за затвердженням радою надає письмовий дозвіл керівництву дочірніх підприємств та відокремлених підроз-ділів на придбання або відчуження майна (основних фондів);
—    укладає угоду з незалежним реєстратором (після затвердження її умов радою) та організовує персональний облік акціонерів Товариства;
—    організовує підготовку і проведення чергових (щорічних) загальних зборів Товариства, визначає їх порядок денний;
—    скликає позачергові загальні збори акціонерів за ініціативою ради або ревізійної комісії не пізніше ніж через 65 календарних днів з дати отримання відповідної вимоги;
—    ініціює позачергові загальні збори акціонерів за власною ініціативою в разі, коли цього потребують інтереси Товариства;
—    попередньо готує і розглядає матеріали та пропозиції по всіх питаннях, які виносяться на затвердження зага-льних зборів;
—    погоджує господарські угоди, які укладаються керівництвом дочірніх підприємств та відокремлених підрозді-лів на суми, що перевищують встановлені їхніми статутами або положеннями повноваження;
—    погоджує порядок формування фондів дочірніх підприємств;
—    за рішенням ради подає претензії та позови від імені Товариства;
—    виконує представницькі функції від імені Товариства перед третіми особами;
—    має право без довіреності здійснювати дії від імені Товариства;
—    оформлює, підписує та видає довіреності від імені Товариства;
—    засвідчує підписи акціонерів-фізичних осіб на довіреностях на право представляти їх інтереси на загальних зборах акціонерів;
—    в рамках своєї компетенції, видає накази, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства;
—    відкриває поточні рахунки в банках;
—    затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розклад, документи господарської діяль-ності;
—    пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів товариства для затвер-дження радою;
—    укладає трудові контракти з робітниками і спеціалістами, або від імені Товариства підписує колективний до-говір, приймає та звільнює їх з роботи згідно чинного законодавства та умов колективного договору (контрактів);
—    затверджує положення про відділи та служби Товариства, посадові інструкції фахівців, інших працівників та структурних підрозділів, здійснює постійне керівництво та контроль за їх діяльністю;
—    від імені Товариства підписує угоди, договори, контракти в межах наданої компетенції;
—    видає довіреності, спрямовує працівників у відрядження;
—    заохочує співробітників Товариства і застосовує до них стягнення;
—    ініціює, в разі потреби, позачергові ревізійні перевірки;
—    виконує інші функції, які не суперечать статуту і не віднесені до компетенції інших органів Товариства.
Зазначена в цій статті гранична вартість угод, що потребують письмової згоди ради, визначається як сумарна вартість відповідних угод за календарний місяць.
До компетенції Директора, по рішенню загальних зборів можуть бути віднесені права, які належать раді або зага-льним зборам. Це повинно бути відображено в статуті або окремому рішенні зборів, оформленому протоколом.
Директор несе персональну адміністративну відповідальність за прийняті ним рішення, організацію виконання рішень зборів та ради Товариства, за дотримання всіх встановлених в Товаристві правил і процедур, пов’язаних з режимом безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, під час підготовки та проведення нарад, а також за забезпечення захисту та збереження конфіденційної інформації та комерційної таємниці, яка може міститися у протоколах та матеріалах нарад.
Директор несе персональну кримінальну та повну матеріальну відповідальність за нанесену ним шкоду Товарис-тву при виконанні своїх обов’язків.
10.9. Для вирішення особливо важливих і складних питань фінансово-господарської діяльності Товариства Ди-ректор може створювати тимчасові або постійно діючі комітети і комісії з найбільш компетентних працівників То-вариства.
10.10. Обов’язки Директора під час його відсутності виконує особа, призначена наказом  Директора, або, в окре-мих випадках, рішенням ради Товариства.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР). АУДИТ.

11.1. Для перевірок господарсько-фінансової діяльності виконавчого органу Товариства, його управлінь, дочірніх підприємств, філій обирається ревізійна комісія (ревізор) (далі – РК), та може залучатися незалежний аудитор.
Колегіальна (ревізійна комісія) чи одноосібна (ревізор) форма цього контролюючого представницького органу Товариства, кількісний склад та термін його повноважень визначається рішенням загальних зборів акціонерів при його утворенні та обранні.
РК обирається з числа акціонерів загальними зборами Товариства, діє на підставі статуту та Положення про РК (в разі його прийняття), та виконує свої функції до переобрання.
До складу РК обираються акціонери-фізичні особи особисто, а акціонери-юридичні особи, обрані в РК, вводять своїх представників до її складу на підставі довіреності. Акціонер-юридична особа, який обраний до складу РК, мо-же будь-коли міняти свого представника в її складі, оформлюючи відповідно нову довіреність на свого представника. В разі, коли ця заміна відбулась між загальними зборами, на наступних зборах голова РК лише інформує про це збори.
За рішенням зборів, з метою заміщення членів РК між зборами, які з того чи іншого приводу не мають можливості виконувати обов’язки члена РК або втратили статус акціонера, можуть обиратися кандидати в члени РК на той же термін. До складу РК замість вибувшого члена вводиться кандидат (кандидати), у порядку більшості голосів, на-браних ними при їх обранні зборами. Про заміну члена РК кандидатом голова РК повідомляє акціонерів на найбли-жчих загальних зборах.
11.2. Члени РК не можуть бути членами інших органів управління Товариства.
Член РК повинен особисто виконувати свої обов’язки і приймати участь в роботі комісії. Член РК не може пере-давати свої повноваження іншому члену комісії або третім особам.
В разі утворення колегіального контролюючого органу – ревізійної комісії, голова ревізійної комісії обирається зборами персонально.
11.3. РК звітує про результати своєї роботи перед радою та загальними зборами Товариства.
11.4. Загальні збори Товариства не мають права затвердити річний баланс без висновків РК.
11.5. Основна форма роботи РК – перевірки. Перевірки можуть бути плановими або позаплановими.
Планові перевірки здійснюються один раз в три місяці, по закінченні звітного фінансового періоду та складанню виконавчим органом балансу за відповідний фінансовий період (квартал).
Позапланові перевірки здійснюються або за дорученням загальних зборів, або за ініціативою наглядової ради, або за власною ініціативою РК, або на вимогу акціонера(ів), який (які) володіє(ють) більше 10 % акцій Товариства.
11.6. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора РК перевіряє:
-    достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
-    відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
-    своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
-    дотримання Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження коштами та майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
-    своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов’язаннями Товариства та стягнення дебіторської заборгованості перед Товариством;
-    зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
-    використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
-    правильність нарахування та виплати дивідендів;
-    дотримання порядку оплати акцій Товариства, якщо такі розрахунки є;
-    фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичених коштів.
РК по результатам перевірок складає висновки у формі актів ревізійних перевірок.
РК надаються, на її (його) вимогу, всі необхідні для перевірки матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також пояснення службових осіб.
11.7. РК, в разі її колегіальної форми, вирішує питання, пов’язані із проведенням перевірок та організацією її роботи, на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, перед початком перевірки а також після її закінчення.  Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів РК. Рішення РК приймається простою більшістю голосів шляхом голосування присутніх на засіданні членів. В разі утворення одноосібного контролюючого органу – Ревізора, він одноосібно приймає рішення по результатам перевірок.
Будь який член РК, який має окрему думку про результати перевірки, може висловити її в акті ревізійної перевірки.
11.8. РК зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлені зловживання з боку посадових осіб.
Члени РК можуть брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.
11.9. РК може клопотати перед загальними зборами про залучення до фінансових перевірок експертів, спеціалістів, аудиторські організації.
11.10. За рішенням загальних зборів робота акціонерів в складі РК може бути оплачуваною. Розмір цієї оплати визначається загальними зборами.
11.11. Голова чи будь-який член РК може бути будь-коли відкликаний загальними зборами акціонерів і замінений іншим обраним акціонером. Голосування про достроковий вивід члена РК з її складу проводиться в тому ж порядку, що і обрання.
11.12. В своїй роботі РК керується цим статутом, положенням про РК (в разі його прийняття) та діючим законодавством.
11.13. При втраті статусу акціонера Товариства будь-який член РК автоматично вибуває із її складу, замість них вводяться кандидати у члени РК (в разі їх обрання) у порядку більшості голосів, набраних ними при їх обранні зборами, про що зазначається в протоколі найближчого засідання РК. Про зміни в складі РК, коли не потрібно дообрання її членів до визначеної зборами кількості, її голова тільки інформує загальні збори.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

12.1. Голова та члени наглядової ради, Директор, голова ревізійної комісії (ревізор) є посадовими особами орга-нів управління Товариства.
12.2. Посадові особи органів Товариства зобов’язані добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Това-риства. Посадові особи органів управління Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінте-ресованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).
12.3. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:
1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
2) бере участь у правочині як представник або посередник;
3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
4) внаслідок такого правочину придбає майно;
5) є пов’язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.
12.4. Посадові особи органів управління Товариства зобов’язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом двох днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено пові-домлення.
12.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.
12.6. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінте-ресованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.
12.7. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради. Рішення про подання прийма-ється простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересо-ваності в укладенні правочину.
12.8. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підста-вою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

13.1. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України, своїми внутрішніми нормативними документами.
Відповідно до положень цього статуту Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, вказаними в розділі 2.
13.2. Товариство має право володіти, користуватися і розпоряджатися всіма результатами своєї зовнішньоеконо-мічної діяльності: виручкою в іноземній валюті, майном, майновими та немайновими правами у відповідності до вимог чинного законодавства та цього статуту.
13.3. Порядок використання виторгу Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.
Валютні відрахування до державного та місцевого бюджетів Товариство здійснює у передбачених чинним зако-нодавством розмірах та порядку. Товариство має право відповідно до законів іноземних держав відкривати на їх території свої представництва, філії, дочірні підприємства, створювати спільно з іноземними партнерами підприємст-ва, обумовлювати напрямки їх діяльності.
13.4. Зовнішньоекономічні контракти (договори) укладаються за формою, установленою у відповідній державі за місцем їх укладання і можуть бути визнані недійсним тільки в судовому порядку, в разі їх невідповідності вимогам міжнародних угод, законам України.
13.5. Держава і державні органи не мають права безпосередньо втручатися в зовнішньоекономічну діяльність То-вариства, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
13.6. Як суб’єкт зовнішньоекономічної комерційної діяльності Товариство має право:
-  самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, які відповідають міжнародним угодам та вимогам чинного законодавства України;
-  брати комерційні кредити як в межах України, так і за її кордоном у відповідності з чинним законодавством;
-  самостійно вибирати банківсько-кредитні установи для ведення своїх валютних розрахунків з іноземними суб’єктами господарської діяльності, у відповідності з чинним законодавством;
-  надавати послуги, в рамках своєї діяльності, іноземним суб’єктам господарської діяльності;
-  здійснювати придбання, продаж та обмін валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківсь-кому валютному ринку у відповідності з чинним законодавством;
-  здійснювати орендні, в тому числі, лізингові операції з іншими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
-  здійснювати товарообмінні операції та іншу діяльність, побудовану на формах зустрічної торгівлі;
-  здійснювати експорт та імпорт товарів, капіталів та робітничої сили;
-  здійснювати сумісну підприємницьку діяльність з іноземними суб’єктами, включаючи створення сумісних підп-риємств різних видів і форм, проведення спільних господарчих операцій і сумісне володіння майном як на Україні, так і за її межами;
-  виконувати кредитні і розрахункові операції;
-  здійснювати посередницькі послуги усіх видів;
-  організовувати та брати участь у міжнародних виставках, ярмарках, аукціонах тощо.
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовні-шньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

14.1. Трудовий колектив Товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та найманих по угодах на виконання робіт, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.
14.2. Товариство в порядку, визначеному цим статутом та законодавством України, самостійно вирішує всі пи-тання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисе-льність працівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.
14.3. Товариство може забезпечувати своїх працівників та осіб, що працюють за контрактом та угодами медич-ним та іншими видами страхування і соціальних виплат трудового забезпечення, згідно законодавства України.
14.4. Трудові доходи кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються Товариством, порядок їх виплат і стягнення визначаються виконавчим органом (в межах його компетен-ції), залежать від результатів фінансово-господарської діяльності та особистого вкладу і обумовлюються при укла-данні трудових договорів, контрактів, угод.
14.5. Локальними нормативними актами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених законо-давством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або окремих їх категорій.
14.6. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, передбачені чинним законодав-ством і колективним договором (в межах наявних коштів).
14.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу (конференці-єю).
14.8. Збори вважаються правомірними, якщо на них присутні не менше 50% від загальної кількості працівників. Рішення зборів приймаються більшістю голосів присутніх на зборах.
14.9. Трудовий колектив:
- розглядає спільно з виконавчим органом проект колективного договору;
- визначає та спільно з виконавчим органом затверджує перелік соціальних пільг і порядок їх надання.
14.10. Робота в Товаристві зараховується в трудовий стаж згідно з чинним законодавством.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ. АУДИТ.

15.1. Фінансовий рік збігається з календарним і визначається з 1 січня до 31 грудня поточного року.
15.2. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде стати-стичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
15.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які складаються вико-навчим органом.
15.4. Річний звіт та баланс Товариства готується виконавчим органом і з висновками ревізійної комісії подається на затвердження загальних зборів.
15.5. Перевірки фінансової діяльності Товариства здійснюються ревізійною комісією та відповідними державними службами згідно чинного законодавства.
Товариство, при поданні для реєстрації до ДКЦПФР та публікації для загального відома інформації про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати аудитора, не пов’язаного майновими інтересами з Товариством чи з його учасниками.
Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10% акцій.
Витрати, пов’язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторсь-ка перевірка, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.
15.6. Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

16.1. Внесення змін до статуту Товариства є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів і здійснюється згідно з ст.ст. 8.2.6 та 8.3 цього статуту.
16.2. Зміни та доповнення до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
16.3. Зміни до статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни, а для самого Товариства та його учасників (акціонерів) – з дня їх прийняття. Товариство та його учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ.

17.1. Комерційна таємниця Товариства – це відомості, які пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю, що не є державою таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам.
Склад та обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційними, порядок їх захисту та доступу до них визначається наглядовою радою Товариства.
Відомості, які не можуть становити комерційної таємниці чи бути конфіденційними, визначаються відповідно до чинного законодавства.
17.2. Акціонери та працівники  зобов’язані зберігати комерційну таємницю, не розголошувати конфіденційну ін-формацію  технічну, фінансову, комерційну та іншу, вживати всіх можливих заходів по запобіганню її розголошення.
17.3. Передача інформації третім особам, опублікування або інше розголошення комерційної таємниці чи конфі-денційної інформації не дозволяється та тягне за собою відповідальність у відповідності з чинним законодавством.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

18.1. Товариство створене на невизначений термін.
18.2. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації ( злиття, приєднання, поділу, перетворення), або ліквідації.
18.3. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
18.4. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступників (пра-вонаступника). Порядок здійснення заходів при реорганізації Товариства визначається законодавством.
Товариство зобов’язане здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціо-нери не голосували «за» прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію Товариства. Оцінка та викуп ак-цій здійснюються у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.
18.5. Товариство може бути ліквідоване:
- за рішенням загальних зборів Товариства;
- на підставі рішення суду;
- якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встанов-леного законом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
18.6. Ліквідація Товариства проводиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.
18.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами Товариства. Комісія в строки та порядку, визначеному законодавством, опубліковує в офіційному друкованому органі відповідне повідомлення про ліквідацію Товариства.
18.8. Ліквідаційна комісія оцінює активи Товариства, виявляє його кредиторів і дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його для затвердження загальним зборам акціонерів або органу, що призначив ліквідаційною комісію.
18.9. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудиторською перевіркою.
18.10. Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом та кредиторами, а також оплати праці найманих працівників Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно номінальної вартості належних їм акцій Товариства.
18.11. Розподіл коштів, які лишились після всіх обов’язкових платежів проводиться в 6-ти місячний термін після опублікування інформації про ліквідацію Товариства.
18.12. При ліквідації Товариства здійснюється капіталізація платежів, які підлягають стягненню з Товариства, у зв’язку з заподіянням шкоди здоров’ю або смерті працівника Товариства.
18.13. При ліквідації Товариства, працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав і інтересів згід-но чинного законодавства України.
18.14. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з мо-менту внесення запису про це до державного реєстру.
18.15. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею Товариству, акціонерам, а також третім особам, у відповідності до чинного законодавства України.”

За дорученням загальних зборів акціонерів цей статут підписаний:
Директор ВАТ “Завод “Заряд”
Загребельний К.В.